Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Pågående detaljplaner

Vill du veta mer om vad som planeras i kommunen?

På den här sidan finns kort information om några av våra pågående detaljplaner. Under samråd eller granskning av en plan publiceras planhandlingar på hemsidan under detaljplan.

Aktuella detaljplaner

 • Mättinge 1:40 m fl

  Var:

  Planområdet ligger på Mättingehalvön cirka 2 mil söder om Trosa och omfattar fastigheterna
  Mättinge 1:40 och del av Mättinge 1:2.

  Syfte:

  Detaljplanen syftar till att rätta till en felaktig fastighetsindelning där fastighetsgränser lagts
  utan hänsyn till befintlig bebyggelse. Planen syftar vidare till att köpa till mark från Mättinge
  1:40 och Mättinge 1:2 och därmed möjliggöra en avstyckning av det södra bostadshuset
  samt justera prickmark för att säkerställa att den inte påverkar befintliga byggnader.

  Var i processen:

  Samråd pågår 17 maj till och med 7 juni 2024. Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på Trosa kommuns hemsida samt på:

  • Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun, V Långgatan 5, Trosa
  • Trosa stadsbibliotek, Trosa
  • Biblioteket Navet, Vagnhärad

  Handlingar

 • Skötkarlen 1, Trosa tätort

  Var:

  Planområdet är beläget centralt i Trosa längs Östra Långgatan och uppgår till cirka 500 kvadratmeter. Avgränsningen av planområdet omfattar det befintliga flerbostadshuset med den befintliga uteserveringen samt mindre anläggningar intill bostadshuset som lastbrygga, ramp och trappor som sträcker sig cirka 1,5 meter från fasad.

  Syfte:

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra en permanent lösning för den befintliga restaurangverksamheten som säsongsvis monterar en uteservering på fastigheten Skötkarlen 1. Lösningen är att omvandla en del av den allmänna platsen (GATA) ut mot Östra Långgatan till kvartersmark. Planen ska ge förutsättningar för ett permanent bygglov för en uteservering som är väl integrerad i stadsbilden och understödjer verksamhetens behov.

  Var i processen:

  Samråd pågår 17 maj till och med 7 juni 2024. Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på Trosa kommuns hemsida samt på:

  • Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun, V Långgatan 5, Trosa
  • Trosa stadsbibliotek, Trosa
  • Biblioteket Navet, Vagnhärad

  Handlingar

 • Roddökan m fl, Trosa tätort

  Var:

  Planområdet ligger i Trosa tätort, strax sydöst om Trosa centrum. Planområdet utgörs idag av en tomt vilken i dagsläget endast är bebyggd med uthus. Planområdet omfattar även allmän plats, vilken uppfattas som del av villatomten, och är bebyggt med en matkällare. Väster om planområdet går Högbergsgatan vilken leder till Trosa Gästhamn. Norr och öster om planområdet ligger privata villatomter. Planområdet angörs i söder av Fiskargatan. Söder om planområdet binder in gångväg ihop Högbergsgatan med Fiskargatan.

  Syfte:

  Syftet med detaljplanen är reglera fastigheten Roddökan 6 till att även omfatta den del av allmän plats vilken i dagsläget uppfattas som privat mark och tidigare omfattats av nyttjanderättsavtal. Syftet är även att uppdatera och förtydliga omfattningen av byggrätten för fastigheten.

  Var i processen:

  Samråd pågår 17 maj till och med 7 juni 2024. Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på Trosa kommuns hemsida samt på:

  • Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun, V Långgatan 5, Trosa
  • Trosa stadsbibliotek, Trosa
  • Biblioteket Navet, Vagnhärad

  Handlingar

 • Fänsåker 1:25 m fl, Kalkbruksområdet

  Var:

  Planområdet ligger mellan Nya resecentrum och Fänsåker inom cirka 300–600 meter från det nya stationsläget. Området gränsar i nordväst mot den framtida Ostlänken och mot det nya stationssamhället i norr med Kalkbruksvägen som en åtskiljande trafiklänk. I öster avgränsas detaljplaneområdet av Gnestavägen och i söder av Fänsåkersvägen.

  Syfte:

  Möjliggöra en omvandling av kalkbruksområdet från ett äldre verksamhetsområde till en ny stadsdel med blandad bebyggelse som erbjuder såväl bostäder som blandade verksamheter.

  Var i processen:

  Samråd pågår 15 april till och med 6 maj 2024. Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på Trosa kommuns hemsida samt på:

  • Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun, V Långgatan 5, Trosa
  • Trosa stadsbibliotek, Trosa
  • Biblioteket Navet, Vagnhärad

  Handlingar

 • Del av Trosa 11:1, Rådmansbackarna

  Var:

  Planområdet avgränsas i väster mot Trosaån, i norr mot Rådmansbackarna, i öster mot väg 218/Ådavägen och i söder mot Nyängsvägen.

  Syfte:

  Möjliggöra nytt område för verksamheter, handel samt en ny vårdcentral och bostäder.

  Var i processen:

  Granskning 3 – förslag detaljplan för del av Trosa 11:1, Rådmansbackarna. Ett reviderat förslag skickas nu ut på granskning till berörda sakägare och myndigheter fr.o.m. 2024-03-11 t.o.m. 2024-04-12. Planhandlingarna finns under denna tid tillgängliga på kommunens hemsida samt på:

  • Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun, V Långgatan 5, Trosa
  • Trosa stadsbibliotek, Trosa
  • Biblioteket Navet, Vagnhärad
  Handlingar
 • Mejseln 1

  Var:

  Trosa, Stensundsvägen/ Industrigatan.

  Syfte:

  Att ge möjlighet till att bebygga den södra delen av fastigheten med flerfamiljshus och lokaler.

  Var i processen:

  Planen har delats upp i två etapper. Etapp 1 har antagits och vunnit laga kraft. Nästa steg för etapp 2 är granskning.

 • Centrumvägen, Fagerhult 2:10

  Var:

  Centrumvägen i Vagnhärad

  Syfte:

  Möjliggöra för byggnation av flerbostadshus och radhus och binda ihop de centrala delarna av Vagnhärad med de västra delarna.

  Var i processen:

  Kommunfullmäktige har antagit planen. Planen har överklagats.

 • Del av Långnäs 5:1, Västra Krymla

  Var:
  Västra Krymla i anslutning till Stensundsvägen

  Syfte:
  En naturlig utbyggnad av Trosa stad, med bostader, allmänna platser och en naturanpassad gatustruktur.

  Var i processen:
  Nästa steg är granskning.

 • Åby 2:25, Hägerflychts minne

  Var:
  Planområdet är beläget vid Vagnhärads kyrka.

  Syfte:
  Omvandling av verksamhetsfastighet till bostäder

  Var i processen:
  Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2023-12-05 granskningsutlåtande. Planen går vidare till Kommunfullmäktige för antagande.

 • Kyrkan 10

  Var:
  Planområdet är beläget vid Trosa kyrka

  Syfte:
  Möjliggöra flytt av församlingens parkeringar.

  Var i processen:
  Samråd avslutades den 12 januari. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse.

Detaljplan

Telefonnummer
0156-520 00

Helen Boo, Administratör: 0156-520 25
Linda Axelsson, Planchef:  0156-520 37