Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Pågående detaljplaner

Vill du veta mer om vad som planeras i kommunen?

På den här sidan finns kort information om våra pågående detaljplaner. Under samråd eller granskning av en plan publiceras planhandlingar på hemsidan under detaljplan.

Aktuella detaljplaner

 • Mejseln 1

  Var:

  Trosa, Stensundsvägen/ Industrigatan.

  Syfte:

  Att ge möjlighet till att bebygga den södra delen av fastigheten med flerfamiljshus och lokaler.

  Var i processen:

  Planen har delats upp i två etapper. Etapp 1 har antagits och vunnit laga kraft. Nästa steg för etapp 2 är granskning.

 • Del av Trosa 11:1, Rådmansbackarna

  Var:

  Planområdet avgränsas i väster mot Trosaån, i norr mot Rådmansbackarna, i öster mot väg 218/Ådavägen och i söder mot Nyängsvägen.

  Syfte:

  Möjliggöra nytt område för verksamheter, handel samt en ny vårdcentral och bostäder. Inom planområdet avsätts även ytor för  rekreationsstråk längs Trosaån, odlingslotter samt dagvattenhantering.

  Var i processen:

  Planen kommer i början på 2024 gå ut på en tredje granskning.

 • Centrumvägen, Fagerhult 2:10

  Var:

  Centrumvägen i Vagnhärad

  Syfte:

  Möjliggöra för byggnation av flerbostadshus och radhus och binda ihop de centrala delarna av Vagnhärad med de västra delarna.

  Var i processen:

  Kommunfullmäktige har antagit planen. Planen har överklagats.

 • Del av Långnäs 5:1, Västra Krymla

  Var:
  Västra Krymla i anslutning till Stensundsvägen

  Syfte:
  En naturlig utbyggnad av Trosa stad, med bostader, allmänna platser och en naturanpassad gatustruktur.

  Var i processen:
  Nästa steg är granskning.

 • Åby 2:25, Hägerflychts minne

  Var:
  Planområdet är beläget vid Vagnhärads kyrka.

  Syfte:
  Omvandling av verksamhetsfastighet till bostäder

  Var i processen:
  Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2023-12-05 granskningsutlåtande. Planen går vidare till Kommunfullmäktige för antagande.

 • Kyrkan 10

  Var:
  Planområdet är beläget vid Trosa kyrka

  Syfte:
  Möjliggöra flytt av församlingens parkeringar.

  Var i processen:
  Samråd avslutades den 12 januari. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse.

Detaljplan

Telefonnummer
0156-520 00

Helen Boo, Administratör: 0156-520 25
Linda Axelsson, Planchef:  0156-520 37