Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Pågående detaljplaner

Vill du veta mer om vad som planeras i kommunen?

På den här sidan finns kort information om våra pågående detaljplaner. Under samråd eller granskning av en plan publiceras planhandlingar på hemsidan under detaljplan.

Aktuella detaljplaner

 • Mejseln 1

  Var:

  Trosa, Stensundsvägen/ Industrigatan.

  Syfte:

  Att ge möjlighet till att bebygga den södra delen av fastigheten med flerfamiljshus och lokaler.

  Var i processen:

  Planen har delats upp i två etapper. Etapp 1 som avser Diakonissan 1 har antagits och vunnit laga kraft. Nästa steg för etapp 2 är granskning.

 • Fänsåker 1:8

  Var:

  Gnestavägen, Vagnhärad.

  Syfte:

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av 13 bostäder i form av radhus fördelat på tre bebyggelsegrupper.

  Var i processen:

  Antogs i kommunfullmäktige 29/11- 22.

 • Vagnhärads torg

  Var:

  Fagerhult 2:219, Vagnhärads torg

  Syfte:

  Möjliggöra för flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen i anslutning till Vagnhärads torg. Parallellt med arbetet utreds möjlighet att etablera en ny vårdcentral/ distriktssköterskemottagning i lokalerna i bottenvåningen.

  Var i processen:

  Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden. Går nu vidare för antagande i Kommunfullmäktige.

 • Del av Trosa 11:1, Rådmansbackarna

  Var:

  Planområdet avgränsas i väster mot Trosaån, i norr mot Rådmansbackarna, i öster mot väg 218/Ådavägen och i söder mot Nyängsvägen.

  Syfte:

  Möjliggöra nytt område för verksamheter, handel samt en ny vårdcentral och bostäder. Inom planområdet avsätts även ytor för  rekreationsstråk längs Trosaån, odlingslotter samt dagvattenhantering.

  Var i processen:

  Granskning avslutades 17/11. Inkomna yttranden sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande.

 • Centrumvägen, Fagerhult 2:10

  Var:

  Centrumvägen i Vagnhärad

  Syfte:

  Möjliggöra för byggnation av flerbostadshus och radhus och binda ihop de centrala delarna av Vagnhärad med de västra delarna.

  Var i processen:

  Granskning påbörjas den 22/12.

Detaljplan

Telefonnummer
0156-520 00

Helen Boo, Administratör: 0156-520 25
Linda Axelsson, Planchef:  0156-520 37