Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vy över Himmerfjärdsverket.

Budget 2025 – återhållsamma tider väntar men kärnverksamhet med kvalitet till invånarna

Budgetberedningen för 2025 har genomförts och ett förslag lagts fram till kommunstyrelsen. Liksom innevarande år kommer ännu ett ekonomiskt utmanande år som räddas upp av tidigare års sparade överskott. Det innebär en återhållsammare budget än vanligt, men fortsatt fokus på kärnverksamhet.

Årets första prognos presenteras samtidigt som budgetberedningen för 2025 avslutas. I dagsläget ligger den första prognosen på ett större underskott än förväntat men det finns tid att justera under året. Det visar dock på de utmanande ekonomiska tiderna som även bedöms färga nästa år.

En fortsatt anpassning av våra verksamheter till befolkningsstrukturen ser av allt att döma fortsätta under det kommande året. En allt för låg tillväxt av barn i de yngre åren kommer att påverka förskola och skola under flera år.

Nya investeringar skjuts på framtiden men befintliga som exempelvis Edanö gård, Hamnängens andra etapp och Hedeby scenpark fortsätter. Den enskilt största investeringen under de kommande åren är dock den fortsatta byggnationen av överföringsledning till Himmerfjärdsverket, som ska ersätta våra två reningsverk. Eftersom överföringsledningen finansieras med VA-taxan föreslås en höjning om
39 %.

Den fortsatt höga räntenivån i kombination med inflation blir en betydande kostnad framgent liksom de höjda pensionskostnaderna – faktorer som påverkat resultatet under de senaste två åren.

Bland de få utökade satsningarna som genomförs 2025, förutom värnande av kärnverksamheterna, är områden inom trygghet och säkerhet samt kulturskolan och biblioteken.

Kommunstyrelsen hanterar budget 2025 5 juni och därefter beslutas om budgeten i kommunfullmäktige 19 juni.