Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Delårsprognos bekräftar tuffare tider – men Trosa står rustat

Prognosen för 2023 är ett negativt resultat om -24 mkr. Inflation, pensionskostnader och finansiella kostnader sammanfattar orsakerna som går igen bland Sveriges kommuner. Under måndagen hanterade kommunstyrelsens arbetsutskott delårsbokslutet inför kommunstyrelsens sammanträde.

Inför 2023 års budget bedömdes att året skulle bli ekonomiskt tufft följt av ytterligare ett par kännbara år. Tidigare år har kännetecknats av väldigt starka resultat men med oro för en kommande lågkonjunktur. Trosa kommun har därför förberett sig för sämre tider och satt av medel för att kunna väga upp sämre resultat.

Björn Alm, ekonomichef: ”Delåret landade ekonomiskt sett enligt förväntan för Trosa kommun och Sveriges kommuner i stort. Det här är en sämre prognos än invånarna är vana vid, men liksom under de senaste 15 åren har vi ett bra utgångsläge, med en stabil kärnverksamhet och engagerade medarbetare som grund.”

Omvärldsläget med inflation och stigande räntor drabbar såväl privatpersoner som kommuner utav och är en bidragande faktor till prognosen. Energi, livsmedel och transporter är kostnader som ökat kraftigt. Ett par avgörande faktorer slår dock extra hårt, pensionskostnader samt finansiella kostnader.

Inför 2022 fick Sveriges kommuner besked om ett nytt pensionsavtal med implementering från och med 2023 med en höjning av pensionsavsättningar från 4,5 % till 6 %. Det nya avtalet i kombination med en topp i pensionsutbetalningar innebär en fördubbling av pensionskostnader för Trosa kommun åren 2022–2024.

Efter en rad år av kraftiga investeringar i infrastruktur, fritidsanläggningar och inte minst kärnverksamhetens lokaler som skolor och äldreboenden blir finansiella kostnader i en tid av inflation en kännbar post. Det är inte oväntat och något som Trosa kommun planerat för.

Trosa kommun prioriterar fortsatt kärnverksamheten, men internt i organisationen understryks kostnadsmedvetenhet under kommande år.

Kommunstyrelsen behandlar delårsbokslutet 25/10 och därefter beslutar kommunfullmäktige 8/11.