Hoppa till huvudinnehåll
Sök

I en ekonomisk vinter stakar Trosa fram ett bokslut med plus

Kommunens resultat för 2023 blir 4 mkr – en kraftig försämring mot 2022 (+50 mkr). Huvudorsakerna är inflation, pensionskostnader och räntekostnader.

Bokslutsberedningen som genomfördes i slutet av mars konstaterar att energi, livsmedel och transporter fortsatte som kostnadsdrivande faktorer under hela året, men den övervägande ekonomiska utmaningen när året sammanfattas är pensionskostnader samt räntekostnader. Det som räddade upp resultatet sista kvartalet var en kraftsamling från nämnderna i kombination med ökade skatteintäkter.

Björn Alm, ekonomichef: ”Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott. Men verksamheterna med engagerade medarbetare tog till sig prognosen och har arbetat med att försöka hålla kostnaderna inom budget. Tillsammans med ökade skatteintäkter lyckades vi vända resultatet till ett försiktigt överskott.”

Inför 2022 fick Sveriges kommuner besked om ett nytt pensionsavtal med implementering från och med 2023 med en höjning av pensionsavsättningar från 4,5 % till 6 %. Det nya avtalet i kombination med uppräkning av pensionskostnaderna innebär en fördubbling av pensionskostnader för Trosa kommun åren 2022–2024.

Kommunsektorn har ekonomiskt svåra tider där utmaningarna de kommande åren väntas bli ännu större.

Trosa kommun prioriterar fortsatt kärnverksamheten, men internt i organisationen understryks kostnadsmedvetenhet under kommande år.

Kommunstyrelsen behandlar årsbokslutet 10/4 och därefter beslutar kommunfullmäktige 24/4.