Hoppa till huvudinnehåll
Sök

I turbulenta tider tar Trosa sikte på fortsatt utveckling av din kommun

Vi har lämnat ett 2022 bakom oss och blicken riktas mot 2023 när nu den reviderade budgeten antagits av kommunfullmäktige. Allt pekar mot att Sverige går in i en lågkonjunktur vilket även påverkar Trosa kommun. Budgeten kan sammanfattas just utifrån hur en kommun med goda förutsättningar tar sig an det sämre ekonomiska läget i omvärlden, och ger kärnverksamheten robusta förutsättningar för att fortsätta vara medborgarnas kommun.

En stor förändring i den reviderade budgeten är att de politiska styrdokumenten för mandatperioden nu är formellt antagna utifrån valresultatet 2022 och är styrande för hur Trosa kommun ska arbeta kommande år.

Trosa kommun är fortsatt inne i en period av höga investeringsnivåer och ökande krav på våra verksamheter, till stor del drivet av demografi men även tillväxt. Omvärldsläget pekar mot att Trosa kommun har betydligt tuffare år framför sig än vad tidigare lågkonjunkturer bjudit. Men liksom tidigare lågkonjunkturer väljer Trosa att växla upp investeringstakten, dels för att stimulera marknaden men även dra fördel av den ofta gynnsammare prissättningen.

I grund och botten ska Trosa kommun erbjuda kärnverksamhet. Det är själva innebörden i att vara bra på att vara kommun. För det tillförs extra medel för att du som kommuninvånare ska fortsätta få en kommunal service och utbud i Sverigetoppen.

Skola och barnomsorg är Trosa kommuns största verksamhet och där framtiden läggs för Trosa kommun och Sverige. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med nästan 9 mkr, utöver det höjs barn- och elevpengen med 1,5 mkr till grundskolan. Dessutom tillförs 1 mkr till skolskjuts.

Photo 1 of 3

Sporthallen Multum står klar med öppet hus 4 februari.

Trosa kommun ska ha ett aktivt föreningsliv med goda förutsättningar. I början av 2023 invigs den nya sporthallen och Edanö gård utvecklas till att bli en rekreationsplats för fler. Dessutom ges ett stöd för utveckling av ridskoleverksamheten på Tureholm. Medel tillförs även för att renovera Lånestahallen samt byte av belysningen på Häradsvallen.

Gator, vägar, fastigheter och grön- och parkytor utgör våra offentliga miljöer och bidrar till upplevelsen och trivseln i vår kommun. Extra medel har tillförts årligen under senare år och 2023 tillförs ytterligare för underhåll. Vidare har budgetmedel till förstudier tillförts, dels för en bro och scenparken i Mölnaområdet och dels för kajen Villabron/hamnbassägen. Därutöver har budget för att åtgärda stenskoning för piren tillförts.

Vi lever allt längre i Trosa kommun, något som även ökar behoven av omsorg. Vård och omsorg tillförs 14 mkr för att kompensera för fler människor som har behov av verksamheten och under året invigs 11 nya boendeplatser för särskilt boende.

Allt sammantaget tillförs drygt 43 mkr till verksamheterna för att ge förutsättning att inte bara möta upp de sämre tiderna, utan även fortsätta utveckla Trosa kommun under kommande år. Trosa har förberett sig under många år genom att samla och sätta av medel inför den tid som nu väntar oss. Något som gör att vi som kommun står stadigare än andra.

Under 2023 kommer Trosa kommun för nionde gången genomföra SCB:s medborgarundersökning för att lyssna in dig som invånare. Undersökningen används sedan som underlag i den långsiktiga planeringen. Om du är en av dem som SCB väljer ut att svara på enkäten, ta tillfället i akt och påverka din kommun.