Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Revidering av vatten- och avloppstaxan från och med 1 juli

Vatten- och avloppstaxan höjs med 39 procent från och med 1 juli 2024. Det beslutade Kommunfullmäktige den 19 juni.

VA-taxan höjs för att täcka ökade kostnader, balansera tidigare underskott och skapa en långsiktig finansiering för VA-kollektivet. De ökade kostnaderna handlar främst om investeringar som genomförs i VA-infrastrukturen där överföringsledningen till Himmerfjärdsverket är den enskilt största investeringen.

Andra investeringar är exempelvis den genomförda renoveringen av Vagnhärads vattentorn, den framtida renoveringen av Trosa vattentorn, underhåll av ledningsnätet, byte av ventiler och ett arbete för att säkra kommunens dricksvattenförsörjning och dricksvattenkvalitet.

– De investeringar vi står inför är nödvändiga för att skapa en robust vatten- och avloppsverksamhet som ska hålla i många år framåt och som klarar av att möta dagens högt ställda miljökrav. Vi kommer att få en ny och bättre reningsverkslösning med en ledning till ett av Sveriges modernaste reningsverk, säger John Carlsson (C), ordförande i Teknik- och servicenämnden.

Höjning med 39 procent

Beslutet innebär att taxan höjs med 39 procent från och med 1 juli 2024. Därefter planeras den att höjas med indexuppräkningar på två procent årligen från och med 2026.

Höjningen innebär att VA-taxan har höjts med sammanlagt 130 procent på fem år.

– En stor del av vår VA-anläggning har nått slutet av sin livslängd och vi har stora investeringsbehov. Vi kan se att vi nu kommer att ha en budget i balans i ett antal år framåt, säger Ulf Hagstedt, teknisk chef i Trosa kommun.

Vidare genomlysning

Just nu arbetar Tekniska enheten med en genomlysning av modellen för VA-taxan. Det innebär att se över anslutningsavgifter och fördelning av driftskostnader så rätt verksamhet bär rätt kostnader. Den nya taxemodellen kommer att hanteras i Teknik- och servicenämnden och i Kommunfullmäktige innan årsskiftet.

Broschyr om din VA-taxa

Trosa kommun har tagit fram en broschyr som handlar om VA-taxan och vad pengarna du betalar faktiskt används till. Förhoppningen är att broschyren ska skapa en ökad förståelse kring vatten- och avloppsverksamheten och vad det är som kostar.

Broschyren delas ut till alla kommuninvånare under vecka 26. Du kan läsa den digitalt redan nu:

Din VA-taxa, och vad pengarna faktiskt används till

Exempel

För en villa (Typhus A) enligt definition nedan motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 39 procent en kostnadsökning med 7 067 kr/år eller 589 kr/mån inkl moms. För ett flerfamiljshus (Typhus B) eller verksamhet enligt definition nedan motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 39 procent en kostnadsökning med 59 128 kr/år eller 4 927 kr/mån eller per lägenhet 329 kr/mån inkl moms.

Definition:

Villa “Typhus A” omfattar ett friliggande enbostadshus med tomtyta 800 m2 och vattenförbrukning 150 m3/år.

Flerfamiljshus ”Typhus B” omfattar en byggnad med tomtyta 800 m2, 15 bostadsenheter och med en årsförbrukning på 2000 m3/år. Fastigheterna är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

VA-taxa

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad och betalas av alla som ingår i VA-kollektivet. Inga skattepengar används till att betala för vatten och avlopp.

VA-kollektivet är alla fastigheter i kommunen som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du är alltså en del av VA-kollektivet om du äger en fastighet som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp, även om du inte är permanent bosatt i Trosa kommun.

VA-taxan består av anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för dig som ska ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Brukningsavgiften betalas av alla abonnenter och hur mycket du betalar i beror på vilken typ av fastighet du bor i samt hur mycket vatten du förbrukar.

Brukningsavgiften bygger på självkostnadsprincipen, det vill säga att varje person ska betala sina egna kostnader för vatten och avlopp.