Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vy över stenhäll på Persö med hav i horisonten.

Trosa kommuns ställningstagande gällande vindkraftparken Långgrund

Företaget Svea Vind Offshore AB planerar för en havsbaserad vindkraftpark som berör kustområdet i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköping. Utifrån det underlag som presenterats har kommunfullmäktige i Trosa beslutat att inte ge sitt godkännande till vindkraftparken.

Trosa kommun berörs av det delområde som går under namnet Långgrund 1, vilket är ca 139 km2 stort och planeras för cirka 90 vindkraftverk med en totalhöjd på max 335 m och en rotordiameter på 300 m.

Det aktuella området är utpekat som riksintresse för energiproduktion, men omfattas även av flera andra riksintressen såsom naturvård, friluftsliv, sjöfart, högexploaterad kust och rörligt friluftsliv. Norr om projektområdet finns riksintressen för kulturmiljö och för totalförsvaret. I anslutning till projektområdet finns flera naturreservat, Natura 2000-områden samt fågel- och sälskyddsområden.

Svea Vind Offshore AB har tagit fram ett underlag för Trosa kommun att ta ställning till där bland annat påverkan från vindkraftsparken redovisas. Utifrån detta ska Trosa kommun tillstyrka eller avstyrka vindkraftsetablering. Trosa kommun kan bara ta ställning till det som ligger inom kommungränsen samt inom det kommunala uppdraget. Övriga frågor hanteras av statens sektorsmyndigheter.

Kommunen är i sin översiktsplan generellt positiv till havsbaserad vindkraft men att varje etablering måste prövas utifrån platsens förutsättningar och intressen. I det kustnära området finns åtskilliga intressen som är viktiga för såväl kommunen som regionen i stort. Starka allmänna intressen berörs och påverkas negativt av etableringen. Om vindparken förlades längre ut till havs skulle många av dessa intressekonflikter kunna undvikas helt eller delvis.

I ansökan anges inga exakta placeringar utan det styrs av havsbottnens karaktär. Försvarsmakten har företräde framför övriga intressen inklusive energiproduktion i området. De har under processen sagt nej till etableringen och har heller inte gett tillstånd till någon typ av dokumentation av havsbotten, vilket har medfört att de undersökningar av havsbotten som krävs för projektets detaljplanering inte har kunnat genomföras. Vindkraftsparkens påverkan på totalförsvaret är ett hänsynstagande som även Trosa kommun understryker.

Kraftverkens kustnära placering, omfattning samt utformning med inverkan på natur, riksintressen och totalförsvar är Trosa kommuns främsta motiv till att avstyrka ansökan enligt tjänsteyttrandet.

Kommunfullmäktige fattade beslut om att avstyrka ansökan 8/11.