Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Under sommaren höjdes VA-taxan – vad använder vi den till?

I Trosa kommun sker ett ständigt arbete för att leverera rent dricksvatten och en god avloppshantering för fastigheter med kommunalt vatten och avlopp. Kostnaderna för drift och energi har ökat markant, samtidigt som fortsatta investeringar i bland annat befintliga och nya installationer behöver täckas. Kommunfullmäktige beslutade därför i juni att höja anläggnings- och brukningsavgifterna.*

Anläggnings- och brukningsavgifterna går till kostnader för produktion, energi, verksamhetsutveckling, utredningar samt drift av vatten- och reningsverk med ledningsnät. Vad innebär det då i praktiken?

Ett robust VA-nät

Något vi arbetar med sedan många år är att rusta upp det befintliga VA-nätet genom att byta ut såväl mindre ledningar i bostadsområden till att vi bytt ut våra huvudledningar, liksom att bygga ihop tätorternas ledningar för ett robustare ledningsnät. Vi har renoverat våra vattentorn där vi under kommande vinter utför de sista åtgärderna på Trosa vattentorn.

Nya miljökrav och ny överföringsledning

En stor kostnad under senare år har varit åtgärder på vårt befintliga reningsverk i främst Trosa, men även i Vagnhärad. Varför vi har behövt göra det i omgångar är på grund av ny lagstiftning som har ställt allt högre krav på miljörening och som tillkommit löpande. Sammantaget har det lett fram till kommunfullmäktiges beslut om att bygga en överföringsledning till Himmerfjärdsverket som ersätter reningsverken. En lösning som ger oss bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv avloppshantering samt att vi bättre kan leva upp till kommande miljökrav och även kompetensförsörjning.

Dricksvatten är vår viktigaste resurs

För att säkra dricksvattnet i kommunen behöver vi dels alla se över vår vattenanvändning, men vi som kommun tittar även på hur vi tar hand om våra vattentäkter och hur vi över tid bibehåller vattenproduktionen och eventuellt utökar den. Under året samråds en ny vattentjänstplan som ett led i långsiktigt och strukturerat arbete med dricksvatten och avlopp som innefattar både spillvatten (vilket till övervägande del utgörs av toalett-, bad-, disk- och tvättvatten), dagvatten (regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak) och dräneringsvatten (vatten som leds bort från marken, till exempel under byggnader eller från åkermark).

Ny lagstiftning, klimatförändringar, tillväxt och underhåll/utveckling av ledningsnät med tillhörande renings- och vattenverk är områden som föranleder höjningen av VA-taxan. En del kan vi förutse, medan vissa områden kan vi vare sig förutse eller påverka.

*Revideringen av VA-taxan innebär en höjning på 25 % på anläggnings- och brukningsavgifterna, vilket för en normalvilla** innebär en kostnadsökning på cirka 3152 kr/år eller 263 kr/månad. Den nya taxan träder i kraft 1 juli 2023.

**En normalvilla “Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten