Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trafiklösning för västra Trosa

Trosa kommun, Trafikverket och Region Sörmland arbetar med en trafiklösning för västra Trosa. Projektnamnet är Resväg västra Trosa och blir ett projekt i två delar där den ena sträcker sig från Västerljungsrondellen och Västerljungsvägen österut, och den andra innefattar Smäckbrogatan och sträckningarna Nyängsvägen/Nyängsbron samt Smäckbron.

Projektet ska resultera i en infrastrukturlösning som ska avlasta trafiken i centrala Trosa samt möjliggöra utveckling av bostäder i västra Trosa. Centralt är att underlätta transporter från västra Trosa till E4 samt kommande resecentrum och att se över trafiksäkerheten vid Vitalisskolan.

Resväg västra Trosa kommer inte ske utifrån en nyanlagd väg, utan kommer att innefatta ombyggnad och anpassning av kommunala samt statliga vägar in och ut ur såväl västra Trosa stad, som anslutningar till och från Högbergsgatan västerut.

Ett flertal åtgärdsförslag har tagits fram på möjliga lösningar men inget är beslutat. Bland de förslag som man nu tittar närmare på inne i Trosa stad ingår att omdisponera Smäckbrons ytor för att möjliggöra en separerad gång- och cykelväg, enkelrikta delar av Smäckbrogatan och -bron, utveckla Nyängsbron genom att skapa möjlighet för fordon att mötas samt skapa bärighet som tillåter tung trafik. I projektet ingår även en översyn av gångpassage och avlämningsplats vid Vitalisskolan.

Längs Västerljungsvägen föreslås att införa en hållplats vid Emils backe och ta bort hållplats Utterviksvägen, samt en ny passage över Västerljungsvägen för att knyta samman hållplats Emils backe och intilliggande bostäder.

Verksamhetsmarken väster om dagens industriområde och i anslutning till väg 218 ska fortsätta att utvecklas liksom delar av bostadsutvecklingen i västra Trosa och påverkas inte av projektet.

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.