Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Riktlinjer för antagning till förskoleklass

Undantaget är om fler elever vill gå på skolan än vad som ryms och att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts. Då kan kommunen placera elever vid andra skolor en den önskade.

Regeln är att kommunen endast får frångå elevens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

 • Vad händer om en skola får fler ansökningar än den har platser?
  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet. Ska styrkas av exempelvis förskolechef inför övergång.
  2. Boende i basplaceringsområde.
  3. Syskonförtur – omfattar barn som har syskon i åk F-3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja och som är boende på samma folkbokföringsadress i följande ordning:
   1. Barnet har syskon i årskurs F-3 på skolan som har sin skolgång där genom tidigare gällande basplacering för aktuell folkbokföringsadress.
   2. Barnet har syskon i årskurs F-3 på skolan det läsår skolstart avser.
  4. Barn som har rätt till placering i förskoleklass.
  5. Barn som fyller fem år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
  6. Barn boende i annan kommun.

  Urvalet sker i urvalsgrupper enligt ordningen ovan. Om platserna tar slut i någon av urvalsgrupperna eller respektive undergrupp sker lottning i just den gruppen.

 • Inflyttning

  Elever som är folkbokförda i annan kommun eller i annan del av Trosa kommun jämställs med folkbokförda elever i kommunen under skolvalsperioden under förutsättning att de kan uppvisa t.ex. köpekontrakt eller hyresavtal som styrker var de avser bosätta sig i Trosa kommun. Ny folkbokföring ska vara genomförd senast vid läsårets start.

 • Om inget önskemål om skolval görs

  Barn vars vårdnadshavare inte har gjort något önskemål om skola eller inte är överens om plats (t.ex. inkomna ansökningar som saknar rätt underskrifter) hanteras som ett val enligt basplacering.

 • Ansökningar som kommer in efter att ordinarie skolvalsperiod avslutats

  Kompletta ansökningar med önskemål om skola som kommer in efter att ordinarie skolvalsperiod är avslutad kommer att hanteras i efterhand, dvs i mån av plats på önskad skola. Barnet har då redan placerats på en skola utifrån att inget önskemål har gjorts.

 • Överklagande
  1. Laglighetsprövning enligt kommunallagen Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § 1 st samt 10 kap. 30 § 1 st skollagen kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Genom laglighetsprövning prövas endast besluts laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Skrivelsen skickas direkt till Förvaltningsrätten i Linköping.
  2. Skolväsendets överklagandenämnd Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § 2 st samt 10 kap 30 § 2 st skollagen får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd enligt 28 kap 12 § skollagen. Beslutet överklagas skriftligt och det ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Skrivelsen ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd, men skickas till Skolkontoret, Trosa kommun, 61980 Trosa.

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-520 00

Besöksadress

Norrbackagatan 8
619 80 Trosa

Fax: 0156-520 56