Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kommunens skyldighet vad gäller elevresor

Trosa kommun har en skyldighet att bekostar vissa elevresor mellan bostaden och skolan. Nedan hittar du de paragrafer som rör kommunens skyldighet.

1§ Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av denna lag.

2§ För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6§ skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst 6 kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250)

2§ Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Sådana föreskrifter får innebära att kommunernas ansvar för elevens resor begränsas.

SFS nr 1991:1110
Departement/Myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad 1991-06-13

Lag 1991:1110 om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.