Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Utlandsstudier

Trosa kommun har beslutat att en elev under vissa förhållanden kan ta med sig sin skolpeng (grundskolan) eller programpeng (gymnasieskolan) utomlands för att där bekosta sina studier.

Så här gör du för att ansöka om ersättning

 • Grundskola

  Följande förutsättningar gäller för ersättning:

  1. Skolan ska vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet och stå under tillsyn av Skolinspektionen.
  2. Ersättning kan beviljas för studier omfattande minst en termin och högst ett läsår. Ersättning utgår endast för genomförd hel termin.
  3. Eleven ska vara utskriven från sin gamla skola under studietiden utomlands.
  4. Eleven samt minst en av elevens vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Trosa kommun vid ansökningstillfället och under hela studietiden utomlands. Anknytningen måste vara tydlig och kunna dokumenteras. Minst en av elevens vårdnadshavare ska också följa med barnet utomlands.
  5. Ersättning kan högst beviljas till ett belopp motsvarande den aktuella skolpengen i Trosa kommun. Om utlandsskolans kostnader är lägre än Trosas skolpeng utbetalas det lägre beloppet. Avgifter utöver skolpeng samt boendekostnader och skolskjuts ersätts inte.
  6. Ersättning utbetalas i efterskott terminsvis efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar att eleven uppnått minst godkänt betyg/resultat så att utbildningen kan tillgodoräknas.

  OBS! Ansökan ska ha inkommit till skolkontoret senast den 31 maj för start från höstterminen och senast den 31 oktober för vårterminen.

  Ta del av riktlinjerna i sin helhet samt hur ansökan och utbetalning sker.

  Ansök om skolpeng.

 • Gymnasium

  Följande förutsättningar gäller för ersättning:

  1. Skolan ska vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet och stå under tillsyn av Skolinspektionen.
  2. Ersättning kan beviljas för studier på motsvarande nationellt högskoleförberedande program omfattande minst en termin och högst ett läsår.
  3. Elev ska vara behörig och ha sökt till nationellt högskoleförberedande program i gymnasieskola i Sverige eller redan gå på ett sådant. Det är respektive gymnasieskola som beslutar om eventuell permission för utlandsstudier.
  4. Utbildningen måste kunna tillgodoräknas istället för den utbildning som eleven skulle ha fått om eleven gått kvar i skola i Sverige. Tim- och kursplaner ska stämma mellan skolorna så att den totala studietiden inte blir längre än tre år.
  5. Ersättning kan högst beviljas till ett belopp motsvarande den aktuella programpengen. Om utlandsskolans kostnader är lägre än Trosa kommuns programpeng utbetalas det lägre beloppet. Avgifter utöver programpeng ersätts inte.
  6. Eleven, samt minst en vårdnadshavare om eleven är omyndig, ska vara folkbokförda i Trosa kommun vid ansökningstillfället och under hela studietiden utomlands. Anknytningen måste vara tydlig och kunna dokumenteras.
  7. Vårdnadshavare eller myndig elev är skyldiga att skriftligen informera kommunen om det uppstår förändringar som studieavbrott eller flytt till annan kommun.
  8. Inackorderingsbidrag eller resebidrag utbetalas inte i samband med studier utomlands.

  OBS! Ansökan ska ha inkommit till skolkontoret senast den 31 maj för start från höstterminen och senast den 31 oktober för vårterminen.

  Ta del av riktlinjerna i sin helhet samt hur ansökan och utbetalning sker.

  Ansök om programpeng.

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-520 00

Besöksadress

Norrbackagatan 8
619 80 Trosa

Fax: 0156-520 56