Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det tar med sig föroreningar från vägar, industritomter, hustak och fasader, och det kan bidra till översvämningar. Men dagvattnet kan också ge liv åt grönska och samlas i attraktiva dammar. Då blir det en resurs för både natur och människor.

Att skörda vatten är smart

 • För dig som är villa- eller radhusägare

  Som villa- eller radhusägare har du stora möjligheter att ta hand om regnvattnet i trädgården så att det inte rinner ner i ledningsnätet och riskera överbelastning och översvämning. Här listas några tips hur du kan gå tillväga.

  • Planera för att ha så få hårda ytor som möjligt på tomten. Ju mer grönt desto bättre, eftersom vattnet sugs upp av växtligheten.
  • Koppla bort stuprör: att koppla bort stuprören från ledningsnätet och leda ut vattnet i trädgården är effektivt och hjälper till att minska risken för översvämning.
  • Skaffa en regnvattentunna och använd regnvattnet till vattning under torra dagar.
  • Skapa en regnrabatt: en nedsänkt rabatt som är anpassad för att kunna ta emot vatten
  • Om du har ont om plats eller vill ha mer yta till gräs och rabatter är en stenkista eller dagvattenkassetter bra lösningar.
  • Skaffa självutrullande regnvattenspridare, ett billigt och praktiskt alternativ som rullas ut automatiskt när det regnar mycket.
 • För fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

  Utöver de tips som föreslås till fastighetsägare, kan BRFer och samfälligheter ha möjligheter att göra plats för vatten på innergårdar, parkeringsplatser och andra stora ytor. Även här är möjligheten stor att använda dagvattnet till exempelvis bevattning av gröna ytor och planteringar. Genom att ta hand om dagvattnet på den egna fastigheten minskar riskerna för översvämning, utemiljöerna blir bättre och attraktivare samtidigt som du bidrar till ett hållbart byggande.

  • Stenkista eller svackdike
  • Dränerande överbyggnad för cykel- och bilparkering
  • Nedsänkt regnbädd
  • Upphöjd regnbädd

Trosa kommuns dagvattenhantering

Trosa kommun arbetar kontinuerligt med underhåll, uppdatering och anpassning av det gamla ledningsnätet, dagvattenbrunnar och öppna diken. När vi planerar för och bygger nytt strävar vi efter att inte kanalisera dagvatten i rörnät under mark. I stället jobbar vi med moderna lösningar med fokus på fördröjning och rening av dagvattnet nära källan innan det leds via dammar och öppna diken till vattendrag, sjöar och hav. På så sätt belastas det allmänna nätet inte i samma utsträckning samtidigt som vattnet utgör en tillgång för bostadsområdet dels gestaltningsmässigt men även för djur- och växtlivet.

De nya lösningarna bygger på åtgärder nära källan, lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Här ingår bland annat att man ska nyttja grönytor och anlägga multifunktionella ytor, växtbäddar, vattengenomsläppliga beläggningar och så kallade gröna tak.

Tätorternas parker, trädgårdar och naturområden är värdefulla för lokalt omhändertagande av tätortsbebyggelsens dagvatten. Vår ambition är att så lite dagvatten som möjligt ska ledas till reningsverk då det riskerar att försämra verkets funktion. I stället ska dagvattnet ledas till dammar, bäckar och våtmarker som kan utformas så att de blir positiva tillskott i tätorterna eller kan användas till bevattning. Även avledning av orenat dagvatten till Trosaån eller andra sjöar, vikar eller vattendrag ska undvikas.