Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fordonstvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på egen tomt om det finns risk för miljön. Om du tvättar din bil på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet ut i närliggande dagvattenbrunnar. Dessa brunnar är inte anslutna till någon oljeavskiljare, reningsverk eller motsvarande. Det förorenade vattnet rinner orenat ner i vattendrag som i sin tur rinner ut i sjöar och hav.

I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada vattenlevande organismer. Avfettningsmedel innehåller dessutom ofta lösningsmedel som är skadliga för såväl människor som för växt- och djurlivet i vattnet. På din bil fastnar även rester av olja och tungmetaller, vilka följer med tvättvattnet.

Vad säger lagen?

I miljöbalken (kap 1 och 2) finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (t ex tvätta bilen), ska förebygga och hindra att sådan skada sker. Lagen säger också att alla ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter (t ex miljöanpassade bilvårdsprodukter).

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Att tvätta bilen på gatan är, med tanke på att tvättvattnet orenat går ut i sjöar och vattendrag via dagvattensystemet, ett felaktigt sätt att hantera tvättvattnet.

Trosa kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter

Vi har även föreskrifter där det tydligt framgår att tvätt av motorfordon och maskiner inte får ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten, och inte heller på plats där avrinning sker direkt till hav, sjöar eller vattendrag. Läs mer i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.Öppnas i nytt fönster

Var ska bilen tvättas?

Bilen bör tvättas i automattvätt, biltvättar eller “gör det själv hall”. I dessa anläggningar passerar vattnet slam- och oljeavskiljare innan det släpps ut. På nyare anläggningar sker dessutom ytterligare rening av vattnet i form av minireningsverk innan det leds vidare till det kommunala reningsverket.

Amanda Lindahl

Miljöinspektör

Telefonnummer
0156-523 05