Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Naturområden

I Trosa kommun finns fantastiskt fina naturområden. Här kan man uppleva allt från vackra skärgårdsöar och blommande ängar till våtmarker och trollska skogar. En del naturtyper har skapats av människan och är beroende av skötsel för att finnas kvar medan andra områden gynnas av fri utveckling. Naturvårdsarbetet handlar både om att skydda värdefulla naturområden och om att bevara tätortsnära grönytor när staden växer.

Trosa kommuns skogsområden

Den största delen av de skogsområden kommunen äger ligger tätortsnära. Skogarna används för rekreation, friluftsliv, naturvård och som utvecklingsmark för ny exploatering. Närhet till naturområden är viktig för människors hälsa och även mindre skogsområden kan innehålla en stor variation av vilda växter och djur.

Vår skogsbruksplan

Trosa kommun har en skogsbruksplan för de kommunägda skogarna. Planen är omfattande, för varje skogsområde finns en beskrivning och ett fastlagt mål. I vissa områden får vanligt skogsbruk bedrivas medan det i andra områden är naturvärdena som helt avgör hur området ska skötas. Det är tekniska enheten som ansvarar för skötsel av de kommunägda skogarna i enlighet med skogsbruksplanen.

 • Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

  Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera till ett långsiktigt naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 % i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det är endast kommuner som kan söka bidraget, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare.

  Är du intresserad av att söka LONA-bidrag?

  Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida och kontakta kommunekologen.

  Följande LONA-projekt pågår just nu i Trosa kommun:

  • Fria fiskpassager i Trosaån
  • Våtmark i Vagnhärad
  • Friluftsanordningar på Kråmö
  • Blomstrande ängar i Trosa
  • Bekämpning av parkslide
  • Åtgärdsplan Giseån
  • Ängsmark och boplatser för bin i Albylund
  • Ängar vid Västerljungs kyrka

  Läs mer om dessa och andra projekt i LONA-databasen.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24