Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Träd och trädfällning

I Trosa kommun är vi mycket restriktiva när det gäller fällning av träd eftersom träden är så värdefulla och fyller en rad viktiga funktioner i vår närmiljö.

Så värdefulla är våra träd

 • Träden ger oss ett bra mikroklimat genom att de utjämnar temperaturtoppar och ger lä, renar vår luft genom att binda damm och partiklar samt producerar syre.
 • Träden har positiva effekter för den psykiska hälsan genom att försköna, ge höjd och karaktär i våra gaturum och närmiljöer samt visa på årstidernas växlingar.
 • Träden i våra tätbebyggda områden är viktiga för biologisk mångfald. Biologisk mångfald är variationen av djur och växter i vår omgivning. Både växter och djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring. Döda träd som står i solen är hem för många arter. Det är anledningen till att vi låter så kallad död ved stå kvar där den står, så länge som möjligt.

Riskträd

Ett riskträd är ett träd som utgör en fara för allmänheten om det rasar. Ett riskträd kan vara ett dött eller sjukt träd som står i närheten av vägen, vid parkeringsplatsen eller i någon annan miljö där många människor rör sig. Sådana träd tar Trosa kommun bort, i de fall där vi är ansvariga för området.

 • Döda eller sjuka träd i naturen gynnar biologisk mångfald

  Döda eller sjuka träd som står eller ligger i skogen lämnas kvar så att de kan förmultna på plats. Riset bryts ned och stammen blir kvar till glädje för insekter och lavar, som i sin tur lockar fåglar och andra djur. På så sätt bidrar vi till den biologiska mångfalden i området.

  Riskträd med höga naturvärden kan omvandlas till högstubbar där vi tar bort kronan och lämnar den stående stammen. Det minskar risken för kollaps av trädet, samtidigt som naturvärdet bevaras.

  Vid skogsvårdande insatser lämnar vi ibland kvar högar av virke eller stammar i skogen, så kallade faunadepåer för att gynna den biologiska mångfalden.

 • Faktorer att känna till om träd innan du felanmäler

  Lutande träd behöver inte vara riskträd

  Ett lutande träd som står stabilt i marken, är friskt i övrigt samt rätar upp sin topp mot solen är fortfarande livskraftigt. Ett sådant träd låter vi stå kvar och leva vidare.

  Träd som orsakar besvär

  Önskemål om att fälla träd på grund av följande och liknande orsaker kommer inte att beviljas:

  • Trädet orsakar pollenallergi
  • Trädet skuggar eller skymmer utsikt
  • Trädet tappar löv, barr eller kottar på privat tomt
  • Trädet bidrar till att fåglar skräpar ner

  Vanliga sjukdomar och insektsangrepp på träd

  Törskate, almsjuka, askskottsjuka och granbarkborre är vanliga sjukdomar och insektsangrepp på träd i vår region. Spridningen är nu så stor att den inte längre kan hindras genom avverkning. Angripna träd får stå kvar så länge de inte utgör en fara för allmänheten.

  Ökad förekomst av insekter som ekstyltmal och häggspinnmal sker i cykler och angreppen kan variera från år till år. Träden som drabbas kan se ut som att de håller på att dö. På sensommaren växer ofta bladen ut igen men växer då lite glesare och kan ha en blekare färg.

  Träd vid stark vind och storm

  Det är naturligt att trädstammar rör på sig när det blåser, annars skulle de knäckas av vinden. Grenar kan knäckas av vinden, inte minst på vintern när de är snötyngda eller när det är riktigt kallt. De är de svagaste grenarna som lättast går av men det behöver inte innebära att hela trädet är ett riskträd. Vid storm eller kraftig blåst är det de svagaste träden eller de som står särskilt utsatt som påverkas mest.

 • Felanmäl riskträd

  En felanmälan på ett träd innebär inte att det automatiskt kommer ske en avverkning eller annan åtgärd. Trosa kommun gör en bedömning från fall till fall med hänsyn till trädets status, allmänhetens säkerhet och den biologiska mångfalden.

  Så här prioriterar Trosa kommun ärenden om fallna träd efter en storm:

  • Träd som blockerar framkomst eller som orsakat skador på egendom prioriteras.
  • Röjning längst med av kommunen utmärkta stigar och leder i naturområdena sker allt eftersom.
  • Träd som faller utanför utmärkt led eller stig i naturområden och naturreservat får ligga kvar för att brytas ned på plats.

  Så här hanterar Trosa kommun ärenden om träd som är döda och fortfarande står upp:

  • Vi fattar beslut om fällning utifrån platsens förutsättningar och om trädet utgör en risk för skada av person eller egendom. Generellt gäller att döda stående träd i naturområden som inte utgör risk för närboende eller förbipasserande får stå kvar för att gynna biologisk mångfald.

  För snabbare handläggning av ditt ärende, markera var trädet står eller ligger i kartan i vårt felanmälningssystem samt bifoga en bild. Avverkning av större områden med träd i naturmark i centrala delarna av kommunen sker i ett visst intervall i det planerade underhållet. Gör en felanmälan.

Trädvård

Trosa kommuns skogar brukas med fokus på rekreation, friluftsliv och naturvård. Enskilda träd i de centrala delarna av kommunen sköts enligt upprättad trädvårdsplan medan träd i naturmark sköts enligt skogsbruksplan. Läs mer om Trosa kommuns naturvårdande insatser.

Trädfällning på privat mark

Även träd som växer på din mark eller privata tomt kan skyddas av olika bestämmelser.