Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Lokalt företagande

Ett bra lokalt företagsklimat är en framgångsfaktor för kommuner i alla storlekar. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen.

Trosa kommun har idag ett näringsliv som erbjuder ett rikt utbud och god service till medborgare, besökare och företag. Det finns idag närmare 2 000 registrerade företag i kommunen. Dessa utgör en viktig bas för försörjning, tillväxt och skatteintäkter. Ett tiotal företag har fler än 30 anställda men merparten är få- och enmansbolag. Besöksnäring och handel står för den största delen av kommunens näringsliv, framförallt ur sysselsättningssynpunkt. Därefter kommer byggsektorn och konsultbranschen. Antalet nystartade företag har varit relativt konstant under senare år och ligger i topp i länet. Kommunen har låg arbetslöshet vilket är i grunden är mycket bra men kan innebära vissa svårigheter för företagen att hitta rätt kompetens vid rekrytering.

Kommunen betraktas som attraktiv för företagande och etableringar med ett utmärkt läge nära Sveriges största tillväxtmotor – Stockholmsområdet. Under de senaste åren har vi tagit fram större markområden för framtida etableringar för att stärka vårt erbjudande. Vi välkomnar också sedan många år privata utförare av offentlig verksamhet.

Kommunen har genom sina medborgare, företagare och anställda goda ambassadörer som hjälper till att tala gott om vår kommun. Detta är vårt viktigaste marknadsföringsredskap och skapar bra förutsättningar för ett fortsatt gott näringslivsklimat.

”En kommun ska vara bra på att vara kommun” är ett begrepp som är beskrivande även för hur vi ser på vårt näringslivsarbete. I detta ligger en förståelse och respekt för att företagarna i vår kommun är de som är bäst på att veta hur man driver företag och vilka krav man kan ställa och vilka önskemål man kan ha på kommunen för att det ska fungera så bra som möjligt. Målet är att företagsklimatet i kommunen ska vara bland Sveriges bästa.

Jonas Ivervall

Näringslivschef

Telefonnummer
0156-522 17
Mobilnummer
070-680 22 17