Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kalkbrottsbyn – nytt planförslag för utveckling av Vagnhärad kopplat till Ostlänken

I nordvästra Vagnhärad planeras för cirka 700 nya bostäder, rekreationsområden och verksamhetslokaler på mark där det tidigare har bedrivits Kalkbruksverksamhet. I samrådsförslaget till detaljplan föreslås en utveckling där marken för två av de tidigare kalkbrotten blir naturområden som bebyggelse utvecklas kring.

Kalkbruksområdet är idag inhägnat av säkerhetsskäl och deponiverksamhet pågår för igenfyllnad av två stora vattenfyllda schakt. TVM, Trosa Vagnhärad Mark AB, är fastighetsägaren som står bakom förslaget till utvecklingen. Flertalet utredningar har tagits fram för att säkerställa en lämplig markanvändning i planförslaget och en särskilt viktig fråga har varit bevarande och utveckling av naturvärden inom detaljplaneområdet.

Med den kommande Ostlänken, planerat resecentrum och befintliga miljöer i Vagnhärad har platsen stor potential. Här kan boendemiljöer utvecklas med närhet till kollektivtrafik, centrala Vagnhärad och natur.

Den nya stadsdelen får en viktig funktion i att länka ihop nya resecentrum med centrala Vagnhärad. Den föreslagna bebyggelsen blir ett komplement till befintlig bebyggelse i Vagnhärad med en blandning av bostäder av olika slag, verksamheter samt kommersiell och offentlig service. Den service som föreslås ska utgöra ett komplement och inte konkurrera med Vagnhärad centrum eller nya resecentrum.

I den föreslagna Kalkbrottsbyn eftersträvas en bykänsla utifrån trädgårdsstadsidéer med en varierande bebyggelse. Skalan är måttfull och kvarteren utgörs främst av bostadshus i 2–3 våningar, men även så kallade stadsvillor i 3-5 våningar.