Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Föreningsliv

Ett rikt föreningsliv bidrar till att göra vår kommun trivsam och attraktiv. I Trosa kommun finns ett 50-tal aktiva föreningar inom alla möjliga intresseområden, med inriktning på idrott, kultur, socialt stöd eller pensionärer.

Interbook GO – verktyg för föreningar och privatpersoner

För privatpersoner
I Interbook Go hittar du Trosa kommuns föreningsregister. Det är också här du kan boka kommunala lokaler för fest. Läs mer om lokalbokning.

För föreningar
I Interbook GO kan ni ansöka om bidrag, redovisa handlingar, boka lokaler och registrera medlemmar.

Gå till Interbook GO. Öppnas i nytt fönster

Föreningskategorier

Idrottsföreningar

Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva och/eller tävla i en eller flera idrotter. För att räknas som idrottsförening ska idrotten vara godkänd av Riksidrottsförbundet.

Kulturföreningar

Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva kulturverksamhet, t.ex. litterära sällskap, konstföreningar, hembygdsföreningar och arrangörsföreningar inom scenkonst eller musik.

Sociala föreningar

Hit räknas föreningar som bildats med syfte att stärka social sammanhållning, hjälpa utsatta grupper eller främja ett ideellt syfte, t.ex. integration, tillgänglighet eller jämställdhet.

Pensionärsföreningar

Hit räknas föreningar som bildats med syfte att skapa social samvaro för pensionärer och aktivt främja äldres intressen.

För föreningar

Bidrag och ansökan om bidragsberättigande

 • Kriterier

  För att kunna ansöka om Trosa kommuns föreningsbidrag behöver din förening vara bidragsberättigad. Det gör även att din förening ökar sina chanser till samverkan med Trosa kommun och andra aktörer samt kan boka lokaler till subventionerad taxa. Ta del av Trosa kommuns regler för föreningsbidrag 2024-2027.pdf.

  Kriterier

  En förening som vill ansöka om bidragsberättigande ska uppfylla följande kriterier:

  • Ha en demokratiskt vald styrelse och årliga styrelsemöten,
  • Vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • Vara öppen för alla som vill vara medlemmar,
  • Ha regelbundna öppna sammankomster,
  • Ta ut medlemsavgift,
  • Ha organisationsnummer och bank-/postgiro eller ha pågående ansökan hos Skatteverket och bank.

  Föreningar som vänder sig till barn och unga ska dessutom:

  • Aktivt arbeta för att motverka mobbning, kränkningar, särbehandling, sexuellt ofredande och användande av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak, m.m. (ANDT)
  • Rutinmässigt kontrollera begränsat utdrag ur belastningsregistret för idrottsledare, tränare och andra föreningsmedlemmar som arbetar med barn,
  • På begäran kunna redogöra för sina rutiner för detta arbete.
 • Ansökan om bidragsberättigande

  Beslut om bidragsberättigande fattas i kultur- och fritidsnämnden. För att ansöka om bidragsberättigande ska föreningen registrera sig i Trosa kommuns föreningsregister. Kontrollera att föreningen inte redan finns registrerad. I så fall, kontakta kultur- och föreningschefen. Ansökan behandlas i närmast kommande nämndsammanträde, förutsatt att ärendet inkommit i tid för ärendeberedning.

  Till ansökan bifogas följande

  • Information som styrker att samtliga kriterier för bidragsberättigande uppfylls,
  • Verksamhetsplan som beskriver det kommande årets verksamhet.

  Nystartade föreningar (ej aktiv tid längre än 12 månader) beviljas i samband med bidragsberättigande ett startbidrag om 3 000 kr.

  Läs också vad Skatteverket har för regelverk kring bildande av föreningar och stiftelser.Öppnas i nytt fönster

 • Hur föreningar bibehåller sitt bidragsberättigande

  En förening som beviljats bidragsberättigande behåller inte detta berättigande per automatik. För att bibehålla bidragsberättigandet ska föreningen årligen redovisa:

  • Verksamhetsberättelse för föregående år
  • Reviderad årsredovisning
  • Budget för kommande år
  • Verksamhetsplan för kommande år
  • Ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet
  • Medlemsantal, fördelat på ålder (0-20 år, 20+ år) och kön (kvinnor/män)

  Redovisningen görs genom Interbook GO.

  Föreningen har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på så sätt som kommunen bestämmer.

  Kommunen äger rätt att kontrollera närvarokort och antal betalande medlemmar i bidragsberättigad ålder, upprättad medlemsmatrikel eller upprättad genom vederbörande riksorganisations revisor eller notarius publicus, undertecknat intyg rörande organisationens medlemstal.

  Föreningen har även skyldighet att årligen uppdatera sina uppgifter i Trosa kommuns föreningsregister, delta i sammankomster som initierats av Trosa kommun samt på begäran kunna intyga att samtliga kriterier för bidragsberättigande uppfylls.

  Det åligger bidragsmottagande förening att förvara vid ansökan åberopande handlingar i minst fem år efter bidragsårets utgång.

  Bidrag som utbetalats på grund av felaktiga ansökningsuppgifter, eller som av någon orsak inte kunnat utnyttjas, medför återbetalningsskyldighet.

  En förening som underlåter att uppfylla dessa skyldigheter kan komma att fråntas sitt bidragsberättigande. Om föreningen underlåter att redovisa efterfrågade dokument för att bibehålla sitt bidragsberättigande kommer föreningen att nekas rätten att söka bidrag och hyra lokaler till föreningstaxa till dess att dokumenten inlämnats.

 • Övriga bidrag

Lotterier

Sara Fältskog Eldros

Kultur- och föreningschef

Telefonnummer
0156-522 19