Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosa kommuns reningsverk idag och i framtiden

Trosa reningsverk förbereds för att kunna omhänderta och hantera avloppsvatten effektivare och miljömässigt bättre i vår växande kommun. Med det säkerställer vi miljökraven enligt vårt nya tillstånd och dimensioneringen klarar avloppsreningen fram till den nya lösningen är på plats vid årsskiftet 2026-27.

 • Har Trosa kommun kapacitetsbrist?

  Reningsverket i Trosa behöver inte brädda (dvs. släppa ut orenat vatten i havet) pga kapacitetsbrist. De gånger som det har behövts bräddas är det på grund av kraftig nederbörd och att havet då går in i verket. Det anmäls alltid till Länsstyrelsen.

  Vid breddning har de produkter som släpps ut gått genom en grovrensning och merparten av det bräddade vattnet är regnvatten. Slammet som blir kvar efter rening transporteras och sprids inom vår kommun och ibland till andra kommuner. Det är då fråga om planerade åtgärder.

  Vi kommer aldrig att komma ifrån att läckor uppstår eller ledningar går sönder. Med Trosas markförhållanden är det oundvikligt, men vi måste snabbt åtgärda dem när de uppstår.

 • Varför uppgraderas reningsverket först nu?

  Reningsverket har uppgraderats åtskilliga gånger sedan det byggdes på 60-talet. Senast var kring 2011 efter beslut om att inte bygga ett nytt reningsverk eller överföringsledning och tillstånd ansöktes då om förlängt tillstånd, ett tillstånd som löpte ut 2021. Varför uppgraderingen gjordes först 2021 var att det krävdes en noggrann genomgång av vad som skulle åtgärdas för att nå rätt effekt till rätt kostnad. I reningsprocessen så ingår våtmarken fortfarande som en viktig del. När behovet var fastställt så togs en budget fram som också kommunfullmäktige beslutade om hösten 2020.

 • Ny överföringsledning till Himmerfjärdsverket

  Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning. Teknik- och servicenämnden fick 2020 i uppdrag att till 2021 utreda de två huvudalternativen ett eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark samt en överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket. En bred politisk överenskommelse kom till stånd utifrån utredningsunderlaget och kommunfullmäktige fattade beslut 9/6 2021 om att Trosa kommun ska som huvudalternativ arbeta för att en överföringsledning till Himmerfjärdsverket ersätter de två lokala reningsverk Trosa kommun i dag driver. Arbetet med projektering pågår just nu.

  Den utredning som låg till grund för beslutet ger tre huvudsakliga argument för det förordade alternativet:

 • Bättre för miljön

  Miljömässigt finns många stordriftsfördelar såsom hårdare reningskrav vilket ger minskad påverkan på människor, natur och hav. Bland annat arbetar SYVAB med en biogasanläggning.

 • Lägre kostnad

  Bedömningen är att det beräknade investeringsbeloppet för överföringsledning till SYVAB motsvarar en lägre kostnad än för ett eget reningsverk. Den totala årliga driftskostnaden inklusive kapitalkostnader är lägre för en överföringsledning jämfört ett eget reningsverk. Därtill ger en överföringsledning längre avskrivningstid och längre hållbarhet samt en flexibilitet att skala upp och ner kapacitet beroende på framtida tillväxt.

 • Säkrad kompetensförsörjning

  En liten kommun har svårt att upprätthålla den kvalificerade kompetens som krävs inom ett nischat område över tid. Det gäller även säkerhetsaspekten då ett reningsverk inte får ha driftsstopp. Stordriftsfördelen med Himmerfjärdsverket är här påtaglig.

Relaterade sidor