Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Reningsverk

I Trosa kommun finns två avloppsreningsverk – ett i Trosa och ett i Vagnhärad. Hit kommer det du spolat ner i avloppet från handfat, toalett, disk- och tvättmaskin samt dusch.

Reningsprocessen

Det kommunala avloppsvattnet renas i flera steg genom mekanisk, biologisk, kemisk rening. Därefter skickas vattnet till våra anlagda våtmarker för efterpolering innan det kommer till Trosaån och Östersjön.

Värna vårt viktiga system

Spola rätt – endast urin, fekalier och toalettpapper i toaletten

Våtservetter, tops, hushållspapper, bindor, kondomer, fimpar, kattsand med mera ställer till problem i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk då de inte faller i bitar när de kommer i kontakt med vatten. Det gör att det lätt blir stopp i ledningar och ventiler. Ett enkelt tips är att införskaffa en papperskorg i badrummet för att minska risken för felspolning.

Använd miljötratten för fettinsamling

Om du har för vana att låta flytande fett rinna ner i avloppet efter stekning är risken stor att fettet stelnar och över tid fastnar på väggarna i såväl fastighetens ledningar som det kommunala ledningsnätet. Hämta istället upp en kostnadsfri miljötratt så kan fettet återvinnas och risken för avloppsstopp minska. Läs mer om fettåtervinning med miljötratten.

Kemikalier hör inte hemma i avloppet

Färg, starka rengöringsprodukter, lösningsmedel, nagellack och liknande produkter är inte gjorda för att kunna tas omhand av reningsverken. Ämnena stör även den biologiska reningen och kan lätt slå ut viktiga mikroorganismer. Genom att använda röda boxen för farligt avfall, eller besöka Korslöt, kan kemikalierna tas omhand på rätt sätt. Läs mer om källsortering.

Mediciner lämnas in till apoteken

Reningsverket har mycket svårt att rena bort mediciner. Ämnena finns kvar och hamnar slutligen för efterpolering i våra våtmarker och därefter ut i Östersjön, vilket påverkar vattenlevande organismer negativt. Ha därför för vana att lämna kasserade läkemedel till närmaste apoteket.

Framtida avloppslösning

 • Överföringsledning till Himmersfjärdsverket

  Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning. Teknik- och servicenämnden fick 2020 i uppdrag att till 2021 utreda de två huvudalternativen ett eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark samt en överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket. En bred politisk överenskommelse kom till stånd utifrån utredningsunderlaget och kommunfullmäktige fattade beslut 9/6 2021 om att Trosa kommun ska som huvudalternativ arbeta för att en överföringsledning till Himmerfjärdsverket ersätter de två lokala reningsverk Trosa kommun i dag driver. Arbetet med projektering pågår just nu.

  Den utredning som låg till grund för beslutet ger tre huvudsakliga argument för det förordade alternativet:

  • Bättre för miljön
   Miljömässigt finns många stordriftsfördelar såsom hårdare reningskrav vilket ger minskad påverkan på människor, natur och hav. Bland annat arbetar SYVAB med en biogasanläggning.
  • Lägre kostnad
   Bedömningen är att det beräknade investeringsbeloppet för överföringsledning till SYVAB motsvarar en lägre kostnad än för ett eget reningsverk. Den totala årliga driftskostnaden inklusive kapitalkostnader är lägre för en överföringsledning jämfört ett eget reningsverk. Därtill ger en överföringsledning längre avskrivningstid och längre hållbarhet samt en flexibilitet att skala upp och ner kapacitet beroende på framtida tillväxt.
  • Säkrad kompetensförsörjning
   En liten kommun har svårt att upprätthålla den kvalificerade kompetens som krävs inom ett nischat område över tid. Det gäller även säkerhetsaspekten då ett reningsverk inte får ha driftsstopp. Stordriftsfördelen med Himmerfjärdsverket är här påtaglig.