Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anlagda våtmarker

Trosa kommun har med hjälp av statsbidrag anlagt två större våtmarksområden för rening av avloppsvatten. Efter behandling i de kommunala reningsverken pumpas vattnet till våtmarkerna för ytterligare rening.

Vattnet som pumpas ut i våtmarkerna renas genom att  halterna av gödande ämnen som fosfor och kväve, sjukdomsframkallande mikroorganismer och andra föreningar sjunker till mycket låga nivåer innan vattnet rinner ut i Trosaån och vidare till Östersjön.

Efter att hushållens avloppsvatten har passerat genom avloppsreningsverk och våtmark är vattnet så pass rent att det under större delen av året klarar den kvalitetsnorm som är föreskriven för strandbad. Mer än 50 % av kvävebelastningen via avloppsvattnet tas bort i reningsprocessen.

Våtmarkerna främjar det lokala växt- och djurlivet längs Trosaån och vackra promenadstråk löper runt områdena.  I våtmarkens sista dammar finns ett myller av liv. Här finns groddjur och många andra vattenlevande organismer. Skolan och förskolan gör titt som tätt utflykter hit för att håva och undersöka vattenmiljöerna. I anslutning till Trosa våtmark finns även kommunens första fågeltorn. Ett sextiotal olika fågelarter har observerats i våtmarken.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24