Hoppa till huvudinnehåll
Sök

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK görs för att kontrollera om byggnadens ventilationssystem fungerar som de ska och i enlighet med de krav som finns.

Man kontrollerar också att ventilationssystemet ger ett tillfredsställande inomhusklimat eftersom dåligt inomhusklimat kan orsaka hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. I OVK mäts luftomsättningen i byggnaden och att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet installerades. Besiktningen kontrollerar inte vilken kvalitet luften har i övrigt. Besiktningen ska genomföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

 • Besiktningsintervall

  Enligt lagen ska den återkommande besiktningen ske med fasta intervaller om 3 eller 6 år:

  3 år – Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

  6 år – Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX-, och S-ventilation.

 • Hitta certifierad sakkunnig
 • Byggnadens ägare ansvarar för OVK

  Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs enligt de lagstadgade intervallerna. Ansvaret ligger inte på hyresgästen. Byggnadens ägare ska också se till att fel och brister som upptäcks vid en besiktning åtgärdas omgående. Kommunens byggnadsnämnd ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter gällande OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den och även utdöma vite om OVK ändå inte utförs.

 • Aggregat som tas ur bruk

  Tänk på att meddela Samhällsbyggnadskontoret om aggregat tas ur bruk så att rapporteringsskyldigheten för aggregat som inte längre används upphör.

 • Undantag från OVK-plikt

  Vissa byggnader är undantagna från den återkommande OVK-besiktningen såsom en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk och hemliga byggnader inom totalförsvaret.

 • Till dig som utför OVK

  Vi får in en mängd OVK-protokoll där information saknas som leder till följdfrågor och genererar merarbete för oss vid registrering. Nedanstående uppgifter är de vi ofta ser saknas eller inte stämmer, vi ber dig därför ta extra hänsyn till att de anges korrekt.

  • Rätt fastighetsbeteckning och adress
  • Vilken byggnad besiktningen gäller och om den gäller samtliga aggregat i byggnaden
  • Vilken typ av ventilationssystem besiktningen gäller och vilket/ vilka system som omfattas av kontrollen samt rum/lokaler/verksamhet aggregaten betjänar
  • Att system och aggregat benämns som enligt tidigare protokoll
  • Att ange tydlig information om när eventuella anmärkningar ska åtgärdas
  • Skicka in protokoll för registrering till bygg@trosa.se
 • Brister i ventilationen där du bor

  Fastighetsägaren är ansvarig för att ventilationen i din bostad fungerar. Upplever du brister i ventilationen och bor i en lägenhet ska du i första hand vända dig till din hyresvärd, bostadsrättsförening eller fastighetsskötare.  Äger du ditt eget hem är du själv ansvarig för ventilationen. OVK-intyget från senaste besiktning ska finnas uppsatt på väl synlig plats i fastigheten. Du kan även begära att få ta del av senaste protokoll från fastighetsägaren.

  Om problemen kvarstår och du tror de kan innebära en hälsorisk anmäler du det till kommunens miljöenhet genom vår e-tjänst. Länk till e-tjänst klagomål.

 • Mer information om OVK

Bygglovsenheten

Telefonnummer
0156-520 00

Inlämning av protokoll
bygg@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tfn: 0156-520 22