Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hantering av personuppgifter – detaljplan

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan behöver kommunen hämta och hantera vissa personuppgifter, såsom fastighetsbeteckning, namn och adress. Dessa uppgifter behövs för att kunna samråda med och underrätta sakägare och vi är skyldiga att göra detta enligt kapitel 5 i PBL (Plan och bygglagen).

Fastighetsförteckning

Trosa kommun beställer de uppgifter som ligger till grund för kretsen av sakägare från Sweco Sveriga AB som hämtar dem från fastighetsregistret. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till den planarkitekt vi samarbetar med gällande planen. Vi kan även komma att dela uppgifterna med en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Fastighetsförteckningen är i de flesta fall en offentlig handling.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunens dataskyddsombud nås på dpo@trosa.se.

Insända synpunkter

Insända synpunkter på en detaljplan under samråd eller granskning redovisas i en samrådsredogörelse eller i ett granskningsutlåtande med fastighetsbeteckning och namn på den person som lämnat in synpunkten. Insända synpunkter är offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.