Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planprocessen

Planeringsarbetet ska ske öppet och med ett starkt medborgarinflytande. Då kan ett bra beslutsunderlag uppnås, samtidigt som besluten förankras väl. Detta skapar möjligheter för invånarna att påverka sin närmiljö. Innan en detaljplan är färdig är det flera steg som måste följas. Det finns också skillnader mellan “standardförfarande” och “begränsat planförfarande”.

Standardförfarande

Ett standardförfarande utgår från dessa punkter:

 1. Planbesked

  På begäran av någon som önskar genomföra en detaljplanepliktig åtgärd ska kommunen redovisa om planuppdrag kommer att ges. Här ska också en uppskattning av tidplan göras. Planbeskedet ska vara skriftligt.

 2. Program

  Ett program sammanfattar de utgångspunkter och mål som ska ligga till grund för planarbetet. Program tas bara fram om exploateringen får stor inverkan och inte finns förankrad i översiktsplanen. I det skedet, alternativt när planprogrammet tas fram, görs också en bedömning av om planen innebär betydande miljöpåverkan och om en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska göras.

 3. Samråd om program

  Myndigheter, fastighetsägare, boende och föreningar får inom samrådstiden (minst tre veckor) skriftligen framföra synpunkter om programförslaget och avgränsning av eventuell Miljöbedömning/MKB. Inkomna synpunkter sammanställs.

 4. Planförslag

  Diskussioner, undersökningar och skisser leder fram till ett förslag till detaljplan.

 5. Samråd om planförslag

  Myndigheter, fastighetsägare, boende och föreningar framför synpunkter om förslaget. Om planen bedöms innebära betydande miljöpåverkan samråds här också Miljöbedömningen. Om den inte bedöms göra det samråds i det här skedet istället kommunens bedömning och beslut att inte göra en Miljöbedömning. Förslaget finns då tillgängligt på Samhällsbyggnadskontoret och på biblioteken i Trosa och Vagnhärad. Större planer finns också på kommunens hemsida. Samrådet sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som ska godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden.

 6. Bearbetat planförslag

  Mot bakgrund av synpunkterna görs eventuella ändringar.

 7. Granskning av planförslag

  Kommunen ska kungöra sitt förslag till detaljplan och låta det granskas i minst tre veckor. Kungörelse sker i samband med att granskningstiden inleds. Förslaget finns då tillgängligt på Samhällsbyggnadskontoret och på biblioteken i Trosa och Vagnhärad. Större planer finns också på kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Skriftliga synpunkter som kommer in under granskningen sammanfattas och bemöts i ett utlåtande.

 8. Eventuella revideringar görs av planförslag

  Eventuella korrigeringar utförs och ett slutgiltigt förslag är klart.

 9. Antagande

  Kommunfullmäktige antar planen.

 10. Laga kraft

  Planen vinner laga kraft när:
  – Länsstyrelsen beslutat att inte överpröva planen och ingen har överklagat kommunens antagandebeslut
  – Mark- och Miljödomstolen eller i sista hand Marköverdomstolen har avgjort eventuella överklaganden.

Först då detta är klart kan själva byggprocessen starta. Normalt tar en detaljplan ett år från första till sista steget.

Begränsat planförfarande

Ibland används så kallat begränsat planförfarande, vilket innebär att planprocessen blir lite kortare. Oftast behövs inget program och granskningsskedet ersätts av en underrättelse direkt till de som berörs.

Förutsättningar för att begränsat förfarande ska kunna användas är att förslaget:

 • är av begränsad betydelse
 • saknar intresse för allmänheten
 • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna
 • inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan

Gällande plan

När väl detaljplanen vunnit laga kraft kan planen realiseras. I planen finns dess genomförandetid angiven vilket betyder inom vilken tid planen ska realiseras. Genomförandetiden är minst fem år och högst femton år. Under den här tiden garanteras byggrätten i enlighet med planen och skulle planen ändras kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning. Efter tidens utgång är byggrätten mer osäker och då kan planen ändras eller upphävas utan rätt till ersättning även om byggrätter inte utnyttjats.

Detaljplan

Telefonnummer
0156-520 00

Helen Boo, Administratör: 0156-520 25
Linda Axelsson, Planchef:  0156-520 37

Mats Gustafsson

Samhällsbyggnadschef

Telefonnummer
0156-520 27