Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Överklaganden

Kommunen fattar i huvudsak två typer av beslut, dels beslut som rör enskilda kommunmedlemmar, dels beslut som rör kommunala angelägenheter utan att beslutet rör en enskild person. Sättet att överklaga besluten skiljer sig åt.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kallas den typ av överklagande som en enskild person kan använda sig av om han eller hon fått t.ex. avslag på en bygglovsansökan eller en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen. Vid nekande beslut av den här typen måste kommunen i sitt beslut informera den enskilde om att han eller hon har rätt att överklaga beslutet. Det sker genom en s k besvärshänvisning som bifogas beslutet. Endast den som beslutet går emot har rätt att överklaga det.

Överklagandet ska tillställas den myndighet eller domstol som besvärshänvisningen anger inom tre veckor från det att den beslutet berör tagit del av det. Överklagandet skickas dock till kommunen som då har möjlighet att ompröva sitt beslut innan överklagandeskrivelsen skickas vidare till den instans som ska pröva beslutet.

Den myndighet eller domstol som prövar kommunens beslut kan ändra beslutet eller upphäva det helt eller delvis.

Laglighetsprövning

Övriga beslut som kommunen fattar överklagas med laglighetsprövning. Rätten att överklaga på det här sättet tillkommer alla som är kommunmedlemmar i Trosa kommun, dvs. den som är folkbokförd, betalar kommunalskatt eller äger fast egendom i kommunen, även juridiska personer.

Kommunen behöver inte meddela varje kommunmedlem beslut som överklagas på det här sättet. Det anses vara gjort genom att kommunens protokoll anslås på kommunens anslagstavla i kommunhusets reception. Det ankommer alltså på varje kommunmedlem att själv informera sig om vilka beslut kommunen fattar.

Överklagandet ska skickas direkt till förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att ett justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan upphäva kommunens beslut om det strider mot lag eller har tillkommit i fel ordning. Därmot kan inte förvaltningsrätten ändra beslutet.

Helena Edenborg

Enhetschef Kanslienheten/Kontaktcenter

Telefonnummer
0156-520 06