Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bistånd

Här försöker vi kort att beskriva vad som händer med din ansökan, och i en utredning. Om du har behov av stöd, service eller omvårdnad för att klara din vardag kan du ansöka om hjälp. Du gör det skriftligen eller muntligen till någon av biståndshandläggarna på Vård och omsorg.

Du kan ansöka om stöd som exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, telefonservice, kontaktperson, korttidsboende, dagverksamhet, trygghetskamera eller särskilt boende. Du kan även ansöka om insatser enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vad händer med min ansökan?

Vi får inte börja utreda ditt behov av stöd utan att du först sökt om hjälp. När en handläggare tagit emot din ansökan kommer han eller hon att kontakta dig för ett besök eller hembesök. Vid besöket går du tillsammans med handläggaren igenom vilka behov av stöd du har. Målet är att i samråd med dig bedöma och utreda vilka hjälpinsatser du behöver för att få en skälig levnadsnivå.

Din ansökan prövas sedan individuellt. Det innebär att det är just dina behov av stöd som ska prövas. I den bedömningen vägs bland annat in vad du klarar själv och vilket stöd du kan få av andra. För att få en god helhetsbild av din situation kan handläggaren behöva skriftlig information från till exempel läkare, sjukgymnast eller psykolog.

Den information som handläggaren tagit del av redovisas sedan i en skriftlig utredning.

Beslut om stöd och hjälp

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Handläggaren fattar ett beslut om bistånd och insats utifrån din situation och dina behov.

Av beslutet skall tydligt framgå varför du fått eller inte fått det stöd och den hjälp du ansökt om.

Beslutet skickas hem till dig. Samtidigt finns en kopia av beslutet och utredningen kvar i din personakt på kommunen.

Beslutet och nödvändig information lämnas sedan över till de som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade. Om du ansökt om hemtjänst kan du genom kundval påverka vem som ska hjälpa dig, se valfrihetÖppnas i nytt fönster för mer information.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut och stöd?

Enligt lagstiftning skall din ansökan påbörjas så snart vi mottagit den. Vanligtvis har du fått ett beslut inom 2 till 5 veckor beroende på din situation. Dock förekommer längre tid men vi kommer under behandling av din ansökan ha kontinuerlig kontakt.

De som kommer att hjälpa dig med ditt stöd kommer skyndsamt påbörja sitt uppdrag när beslut är fattat. I vissa fall kan stödet dröja beroende på karaktär av din stödinsats och situation. Allt sker fortfarande i dialog med dig.

Vad gör jag om jag får avslag?

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Om din ansökan om bistånd/insats inte beviljas helt eller delvis får du alltid ett skriftligt meddelande om detta. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.

Se vidare under att överklaga för mer information.

Biståndshandläggare LSS

Biståndhandläggare LSS

Myndighetskontoret

Telefonnummer
0156-52000

Öppettider

Biståndshandläggarna för LSS går att nå via mail eller direktnummer samt via kontaktcenter helgfria vardagar.

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare LSS
0156-52388
anna-karin.outagourte@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare LSS
0156-52313
Hanna.Erlandsson@trosa.se

Relaterade sidor