Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kommunens basansvar och yttersta ansvar med upphandlad utförare av personlig assistans

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har därmed yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver ( SoL 2 kap. 1§ samt LSS 24§). Här listar vi de rutiner som finns för samverkan med upphandlad utförare av personlig assistans.

I de fall en extern utförare hamnar i en situation med personalbrist och inte klarar sin bemanning har varje kommun basansvaret och yttersta ansvar. Vid en allvarlig situation av personalbrist kan extern utförare vända sig till kommunen för köp av basala insatser.

Idag har kommunen en upphandlad utförare av insatsen personlig assistans vilket innebär att den upphandlade utföraren ska vara behjälplig kommunen att uppfylla sitt uppdrag.

Rutiner för samverkan personlig assistans

 • Upphandlad utförarens ansvar

  Om extern utförare ser att en stor risk föreligger att inte klara verkställighet, måste utföraren kunna ha en framförhållning i sin begäran om stöd av utförande av insats. Begäran bör inkomma innan situationen kommit i ett kritiskt läge.

  Hur snabbt ingripandet ska ske och omfattningen samt hur det ska genomföras beslutas i varje enskilt fall. Den ursprungliga utföraren och kommunens utförare har ett gemensamt ansvar för samverkan.

  Om externa utförare inte kan utföra beviljad insats till sin helhet ska den externa utföraren som första steg beordra in befintlig personal eller rekrytera ny personal. Om det inte finns någon personal att beordra in eller om utföraren inte lyckas göra en tillräcklig rekrytering, ska den externa utföraren i samråd med den enskilde göra en prioritering av vilka insatser som kan upprätthållas med befintlig bemanning.

 • Prioritering av insatser innan kontakt med kommunen/kommunens utförare

  Högsta prioritet:

  • Palliativ vård
  • Prioriterade hälso- och sjukvårds åtgärder utifrån bedömning av legitimerad personal
  • Toalettbesök
  • Mathållning
  • Hygien

  Aktiviteter som kan prioriteras bort:

  • Städ
  • Tvätt
  • Övriga inköp (som inte avser livsmedel eller annat som är absolut nödvändigt)
  • Fritidsaktiviteter
 • Tillvägagångsätt

  Ärendet inkommer från extern utförare till kommunens upphandlade utförare, med en förfrågan om hjälp med bemanning utifrån basansvar och yttersta ansvar.

  Följande frågor ska kunna besvaras och vara dokumenterade av den externa utföraren innan kontakt med upphandlad utförare:

  • Hur akut är behovet av en bemanningslösning?
  • Hur har situationen hanterats hittills?
  • Hur ser vikariesituationen ut, alternativt personal i övrig verksamhet?
  • Har andra externa utförare, utöver kommunens upphandlade utförare, kontaktats för hjälp/utlåning av personal?
  • Finns det anhöriga/närstående till brukaren som kan utföra insatsen?
  • Vad gör aktuell utförare under tiden till dess att kommunen kan påbörja sitt yttersta ansvar?
  • Hur lång tid behöver aktuell utförare för att lösa sitt problem med bemanningen?

  Innan den upphandlade utföraren inleder insatsen kring bemanning behöver den externa utföraren vidare redovisa följande:

  • Beslut som ligger till grund för insatserna, genomförandeplan, information om arbetsmiljö samt medicinsk information.
  • Dokumentation av prioriterade insatser
  • Nulägesbeskrivning av bemanningssituationen
  • Uppgifter om de enskilde själv har några möjligheter att ordna utförandet av personlig assistans

  När samtliga uppgifter redovisats till kommunens upphandlade utförare påbörjas insatsernas verkställande. Upphandlad utförare återkopplar till extern utföraren när bemanningen är löst.

  Carelli Assistans AB tillhandahåller assistenter och informerar det externa bolaget om att de har löst bemanningen. Kontakt med brukare och företrädare ligger kvar på det externa företagets ansvar. I de fall där externa bolaget inte längre har möjlighet att ansvara för kommunikationen med kund och företrädare sker kontakten via Carelli Assistans AB.

 • Fakturering

  Faktureringen gäller för alla aktiva timmar inom påbörjad insats samt de timmar som bemanningen gäller, även om kunden eller assistansbolaget tackar nej till bemanningen i slutändan. Kommunens upphandlade utförare fakturerar i dessa fall kostnader för assistenternas lön, administrativa kostnader, eventuella annonskostnader för rekrytering, resekostnader samt eventuella omkostnader i samband med resa såsom hotell.

 • Dokumentation

  Varje utförare ansvarar för sin egen dokumentation enligt Förvaltningslagen. Det är tillåtet att utbyta information så länge reglerna om sekretess och tystnadsplikt beaktas.

 • HSL-insatser

  I de fall då den assistansberättigade har insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ansvarar extern utförare för att informera om detta. Då HSL-insatser sker på delegation och om upphandlad utförare saknar personal med delegation, kontaktar den upphandlade utföraren kommunens hemsjukvård. Sjuksköterska med jour tilldelar uppdraget till egen organisation eller hemtjänstpersonal med delegation.

 • Återkoppling till kommunen

  Samtliga uppdragsförfrågningar sammanställs av upphandlad utförare och rapporteras löpande in till kommunens kontaktpersoner.

Deligeringsutbildning

Anmälan sker via e-tjänsten: https://etjanst.trosa.se/oversikt/overview/765

Kontakt tas med hemsjukvården för planering av utbildning och utifrån de individuella behoven i det enskilda ärendet.

Trosa kommun har efter upphandling lagt ut utförandet av personlig assistans på entreprenad. Från och med 1:a november 2017 utför Carelli Assistans AB kommunens assistans. Du kan läsa mer om Carelli Assistans på deras hemsida, www.carelli.seÖppnas i nytt fönster

Du kan även komma i kontakt med Carelli Assistans AB via deras växel på telefonnummer 0770-17 60 30.

Annica Eriksson

Enhetschef hälso- och sjukvård

Telefonnummer
0156-521 77

Sejla Salkic

Verksamhetscontroller

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156-523 90