Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rutiner för merkostnad

Här nedan hittar du information om och ett förtydligande kring tillvägagångssättet vid ansökan om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9§ 2 LSS.

Från och med den 1 januari 2020 ska en ansökan om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistens sjukdom (enligt 9§2 LSS) först skickas till Vård och omsorg, Myndighetskontoret, för utredning och beslut. Det innebär att vi inte längre kommer att godta några fakturor. Myndigheten kommer istället att betala ut den beviljade summan inom en månad från det att beslut har fattats. Ni kommer fortsättningsvis få beslutsmeddelande och vid avslag kommer det finnas möjlighet att överklaga och besvärshänvisning kommer då att bifogas. En rekommendation är att ansökan bör vara kommunen tillhanda inom tre månader efter sjukdomstillfället.

De uppgifter vi behöver för att ta ställning till kostnaden för sjuklön för ordinarie assistent är:

 • Den sökandes (brukarens) namn, personnummer och kontaktuppgifter.
 • Fullmakt från den enskilde där det framgår att annan person har rätt att ansöka och att ta emot sådan ersättning för den enskilde om inte den enskilde själv begär (om fullmakt inte finns sen tidigare).
 • Uppgift om till vilket konto ersättningen skall utbetalas.
 • Underskrift av brukare eller i förekommande fall av ombudet.
 • Efter frånvaro i mer än 7 dagar ska läkarintyg bifogas ansökan.

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit:

 •  Uppgift om vem som varit sjuk, namn och personnummer. Detta lämnas via bilaga sjukförsäkran och lönespecifikation.
 • Uppgifter om vem/vilka som vikarierat genom Försäkringskassans tidsredovisning eller redovisning på annat sätt där det framkommer vilka pass som varit tillsatta och av vem.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek (redovisas på ansökningsblanketten):

 • Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön eller månadslön). (Styrks genom lönespecifikation).
 • Uppgift om storlek på sjuklön i kronor (styrks genom lönespecifikation.)
 • Uppgift om storlek på semesterersättning.
 • Uppgift om storlek på sociala avgifter.
 • Uppgift om avtalsbundna kostnader, t.ex. försäkring.