Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stöd och insatser enligt LSS

Enligt Lagen om Stöd och Service (LSS) har du rätt att ansöka om stöd som kan hjälpa dig med funktionsnedsättning att leva ett så självständigt liv som möjligt. Enligt LSS finns det 10 insatser att ansöka om som kan stötta och hjälpa dig i vardagen.

Lagen om Stöd och Service (LSS) finns till för att du som lever med en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så gott liv som möjligt. I det ingår att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller utöva fritidsaktiviteter. Du ska också kunna vara en del av samhället.

Dessa 10 insatser går att ansöka om:

 1. Rådgivning och stöd (denna insats söks och beviljas via Region SörmlandÖppnas i nytt fönster)
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 10. Daglig verksamhet

Mer information om LSS

 • Vem kan söka insatser enligt LSS?

  Vem kan söka insatser enligt LSS?

  För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra personkretsen som beskrivs i lagstiftningen, LSS 1 §.

  LSS personkrets delas in i tre grupper

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd

  När du söker stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör den beskrivna personkretsen enligt LSS 1§. Därefter prövas om du har rätt till den insatsen du sökt, enligt LSS 7§. De som inte omfattas av LSS personkrets kan få hjälp och stöd prövat enligt socialtjänstlagen.

  Stöd och service enligt LSS får du när det inte räcker med hjälpmedel eller andra insatser, och du behöver stöd från andra personer för att klara ett vardagligt liv. Det kan till exempel handla om att behöva hjälp att kommunicera med andra, hjälp att förstå eller sköta sin personliga hygien.

 • Att söka och få stöd enligt LSS

  Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen. Du ansöker om insatser hos biståndshandläggare i Trosa kommun.

  Du kan ansöka skriftligt eller muntligt om stöd och service enligt LSS.  Det är antingen du själv eller din företrädare som kan begära insatser. I ansökan talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av.

  Sök via vår e-tjänst härÖppnas i nytt fönster.

 • Hjälp att ansöka

  Du kan få vägledning hur du ska fylla i blanketten genom kontakt med en handläggare. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 • Hur går en utredning till?

  När du eller din ställföreträdare ansökt om insats kontaktas ni av kommunens LSS-handläggare som bokar in tid för samtal om dina behov och förutsättningar. Ni kommer då att samtala om t ex din funktionsnedsättning, din hälsa, ditt boende, din sociala situation och ditt behov av stöd. Därefter utreder handläggaren dina behov av sökt insats och gör en sammanlagd bedömning av de sociala, psykologiska och medicinska förhållandena.

 • Beslut

  När handläggaren är klar med utredningen fattas beslut om de insatser du begärt.
  Beslutet med utredningen sänds hem till dig.

 • Överklagan

  Om du får du avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet. Handläggaren som fattat beslutet kan hjälpa dig att överklaga.

 • Förhandsbesked

  Om du planerar att flytta till Trosa kommun kan du ansöka om ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Trosa kommun innan du flyttar hit. Kommunen behandlar en sådan ansökan som om du redan var bosatt i kommunen.

 • Kostnad

  Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria. Dock betalar du själv för dina omkostnader som till exempel hyra och mat samt kostnader i samband med aktiviteter.

 • Individuell plan

  I samband med att du beviljas en insats enligt LSS ska du också erbjudas en individuell plan, med beslutade och planerade insatser framtagna i samråd med dig. Planen ska tala om hur ditt stöd och din service ska se ut nu och i framtiden. Planen är samtidigt ett sätt för dig att bestämma mer över ditt liv och vardag. I planen kan även insatser från andra myndigheter ingå om du vill.

  Den som har beviljats en insats enligt LSS kan när som helst begära att en plan ska upprättas. En individuell plan finns i LSS som en rättighet för de som tillhör personkretsen enligt LSS.

Personlig assistans

Trosa kommun har efter upphandling lagt ut utförandet av personlig assistans på entreprenad. Från och med 1:a november 2017 utför Carelli Assistans AB kommunens assistans. Du kan läsa mer om Carelli Assistans på deras hemsida, www.carelli.seÖppnas i nytt fönster

Du kan även komma i kontakt med Carelli Assistans AB via deras växel på telefonnummer 0770-17 60 30.

Läs mer om Trosa kommuns ansvar vid utförandet av personlig assistans.

Relaterade länkar

Annat stöd för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan också söka stöd som styrs av andra lagar än LSS – till exempel bostadsanpassningsbidrag Öppnas i nytt fönsteroch färdtjänstÖppnas i nytt fönster. Om din funktionsnedsättning är lättare eller tillfällig kan du också få stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Din handläggare kan hjälpa dig om du är osäker.

Biståndshandläggare LSS

Biståndhandläggare LSS

Myndighetskontoret

Telefonnummer
0156-52000

Öppettider

Biståndshandläggarna för LSS går att nå via mail eller direktnummer samt via kontaktcenter helgfria vardagar.

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare LSS
0156-52388
anna-karin.outagourte@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare LSS
0156-52313
Hanna.Erlandsson@trosa.se