Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Strandskydd

Strandskyddet har tillkommit för att göra stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara biologiskt värdefulla områden. Strandskyddszonen gäller 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen räknat vid normalt vattenstånd.

Större delen av Trosas skärgård ligger i den yttre kustzonen och där gäller upp till 300 meter från strandlinjen. Här kan du se var strandskyddszonen för 100 meter respektive 300 meter är: Karta.Öppnas i nytt fönster

Kommunen har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Länsstyrelserna granskar alla beslut om dispens från strandskyddet men även upphävanden av strandskydd inom detaljplanelagt område. Om ett beslut är felaktigt upphäver Länsstyrelsen beslutet. Detta beslut kan sedan överklagas till högre instans.

OBS!!!  NYTT från 2021

Länsstyrelsen handlägger både ansökan om vattenverksamhet och strandskyddsdispens när ett ärende kräver vattenverksamhet.

Om du är osäker på vad vattenverksamhet är kan du läsa mer på Länstyrelsens hemsidaÖppnas i nytt fönster.
Läs mer om bryggor på Länsstyrelsens webbplats: Att anlägga en brygga | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)Öppnas i nytt fönster

För att stränderna även i framtiden ska vara tillgängliga och ha ett rikt växt- och djurliv får du inte göra vad som helst inom zonen för strandskydd även om det är på den egna fastighet.

Ta del av vad som gäller enligt Allemansrätten:Öppnas i nytt fönster

 • När krävs det tillstånd?

  Även om du fått ett beslut om dispens tidigare för en åtgärd så gäller strandskyddet för platsen fortfarande.

  Det krävs tillstånd för att:
  · uppföra nya byggnader, gäller även friggebod och attefallshus, bygga till en byggnad eller på annat sätt förändra miljön som kan skada djur och växtlivet eller förhindra tillgängligheten för allmänheten
  · ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål
  · utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för bebyggelse eller liknande
  · utföra anläggningar eller anordningar som t.ex. båthamnar, bryggor och parkeringsplatser
  · utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd eller gräva
  . sätta upp staket, skylt eller liknande som förhindrar tillgängligheten.

  Du ansöker om strandskyddsdispens i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder.

 • Att tänka på

  Det är mycket som påverkar när det gäller strandskydd. Det kan vara färgsättning på fasad och tak, storlek på fönster och höjd och bredd på byggnaden. Placeringen av byggnaden är viktig, särskilt i känslig miljö som är nära strandlinjen. En strävan är att byggnationen ska anpassas så mycket som möjligt till topografin.

  Strandskyddsdispens krävs även för bygglovsbefriade åtgärder som t.ex. friggebod.

  Tips till ansökan:

  • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
  • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
  • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
  • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
  • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens
 • Tomtplatsavgränsning

  I de fall dispens lämnas ska kommunen alternativt Länsstyrelsen också besluta om tomtplatsavgränsning (7 kap 18 f § miljöbalken), det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt används som en privat del för det avsedda ändamålet.

  Även om du fått ett beslut om dispens tidigare och en tomtplatsavgränsning är fastställd så måste du fortsättningsvis söka dispens för kommande åtgärder inom tomtplatsavgränsningen

 • Särskilt skäl

  Om du önskar göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet. För att dispensen ska beviljas måste det finnas ett särskilt skäl enligt Miljöbalkens 7 kap.18 c §

  18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
   Innebär ofta en etablerad tomtplats eller en hemfridszon runt ett enskilt bostadshus.
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, t.ex. båthamn, bryggor och båthus
  3. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  4. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Pia Lindbäck

Bygglovansvarig / handläggare

Telefonnummer
0156-523 10