Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Varför behövs Ostlänken?

Dagens järnvägssystem har stora begränsningar

Idag är både Södra och Västra stambanan hårt belastade och det saknas kapacitet för att möta dagens och framtidens förväntade önskemål om fler tåg. Detta gäller allmänt för såväl person- som godståg, men särskilt för persontåg i högtrafik. Dagens belastning gör dessutom att trafiken på banorna är mycket känslig för störningar. Södra stambanan via Nyköping är enkelspårig och har snäva kurvradier som också begränsar tågens hastighet. Därmed är det mycket svårt att minska restiderna på sträckan Norrköping – Nyköping – Vagnhärad – Södertälje.

Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

När Ostlänken byggs, ökar kapaciteten på järnvägarna och trängseln minskar. Detta leder till förbättrad punktlighet samt bättre förmåga att undvika, klara och ”ta ifatt” störningar i trafiken.

Ostlänken förstärker kopplingen mellan Östergötland, Södermanland och Stockholm/Mälardalen och bidrar på så sätt till ökad regionförstoring. Den regionala trafiken med tåghastigheter på upp till 250 km/tim ger betydligt bättre möjligheter än idag att pendla över större avstånd.  Till exempel kortas restiden på sträckan Linköping – Stockholm med 55 minuter till 1 timme och 20 minuter. Restiden mellan Vagnhärad och Stockholm minskar från 40 minuter till 30 minuter. Mellan Vagnhärad och Norrköping minskar restiden med 35 minuter till omkring en halvtimma.

Ostlänken stärker näringslivets konkurrenskraft och skapar tillväxt i kommunerna längs stråket, i länen som berörs och i hela regionen. Länken bidrar också till en vidgad arbetsmarknad och ökar möjligheterna att bo där man vill och arbeta där det finns efterfrågan på den enskildes kompetens. I övrigt ger länken snabbare och mer miljövänliga transporter till och från Skavsta flygplats.

Jessica Berg

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

Telefonnummer
0156-521 05