Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Varför behövs Ostlänken?

Dagens järnvägssystem har stora begränsningar

Idag är både Södra och Västra stambanan hårt belastade och det saknas kapacitet för att möta dagens och framtidens förväntade önskemål om fler tåg. Detta gäller allmänt för såväl person- som godståg, men särskilt för persontåg i högtrafik. Dagens belastning gör dessutom att trafiken på banorna är mycket känslig för störningar. Södra stambanan via Nyköping är enkelspårig och har snäva kurvradier som också begränsar tågens hastighet. Därmed är det mycket svårt att minska restiderna på sträckan Norrköping – Nyköping – Vagnhärad – Södertälje.

När Ostlänken byggs, ökar kapaciteten på järnvägarna och trängseln minskar. Detta leder till förbättrad punktlighet samt bättre förmåga att undvika, klara och ”ta ifatt” störningar i trafiken. All tågtrafik på Ostlänken kommer att kunna hålla betydligt högre hastigheter än idag. Det betyder att restiderna minskar. Sammantaget stärker Ostlänken kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet.

Ostlänken har två mycket viktiga funktioner

Ostlänken ska tillgodose behov hos resenärer med olika krav på restid, turtäthet och pris. Därför kommer banan att trafikeras av olika typer av tåg. Kraven från olika typer av trafik ger Ostlänken två huvudfunktioner. Den ska vara:

Bana för långväga resor med höghastighetståg

Ostlänken är den första etappen av nya stambanor i Sverige. Enligt planerna ska banan knyta samman Stockholm och Göteborg/Malmö via Jönköping med målet att restiden för direkttåg ska vara två timmar och fem minuter mellan Stockholm och Göteborg samt två timmar och 30 minuter mellan Stockholm och Malmö. Restidsmålen förutsätter att delar av banorna ska utformas för topphastigheter på 320 kilometer per timme. Ostlänken är dessutom en del i den ”Nordiska triangeln” i EU:s transeuropeiska nätverk. Den Nordiska triangeln binder samman Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Helsingfors i tydliga trafikeringsstråk, som ska förbättra kontakten och verka för ökat samspel mellan länderna. Enbart Ostlänken minskar restiden mellan Stockholm och Köpenhamn med cirka 30 minuter.

Bana för snabba interregionala och regionala förbindelser

Ostlänken förstärker kopplingen mellan Östergötland, Södermanland och Stockholm/Mälardalen. På så sätt bidrar Ostlänken till ökad regionförstoring. Den regionala trafiken med tåghastigheter på upp till 250 km/tim ger betydligt bättre möjligheter än idag att pendla över större avstånd.  Till exempel kortas restiden på sträckan Linköping – Stockholm med 55 minuter till 1 timme och 20 minuter. Restiden mellan Vagnhärad och Stockholm minskar från 40 minuter till 30 minuter. Mellan Vagnhärad och Norrköping minskar restiden med 35 minuter till omkring en halvtimma.

Ostlänken skapar tillväxt

Ostlänken stärker näringslivets konkurrenskraft och skapar tillväxt i kommunerna längs stråket, i länen som berörs och i hela regionen. Länken bidrar också till en vidgad arbetsmarknad och ökar möjligheterna att bo där man vill och arbeta där det finns efterfrågan på den enskildes kompetens. I övrigt ger länken snabbare och mer miljövänliga transporter till och från Skavsta flygplats.

Jessica Berg

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

Telefonnummer
0156-521 05