Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Viktiga händelser

Här är några viktiga händelser i historien om Ostlänken samlade. De senaste händelserna står först i listan och de äldsta står sist.

Listning över händelser

 • Mars 2024

  Den första järnvägsplanen för den dubbelspåriga järnvägen vinner laga kraft

  Onsdagen den 27 mars fick Trafikverket och projekt Ostlänken besked från regeringen som fattat sitt beslut om den överklagade järnvägsplanen Långsjön-Sillekrog i Trosa kommun. Beslutet innebär att järnvägsplanen vinner laga kraft.

 • Januari 2024

  Den 15 december 2023 fastställdes järnvägsplanen Långsjön-Sillekrog i Trosa- och Nyköpings kommun i Södermanlands län och Södertälje i Stockholms län. Planen har i januari 2024 blivit överklagad, vilket innebär att regeringen nu tar ställning i frågan.

 • Juni 2023

  Trafikverket redovisar resultatet av regeringsuppdraget att identifiera kostnadsreducerande åtgärder som kan vidtas samt vilka eventuella justeringar av projektet som är lämpliga med anledning av de nya förutsättningar det innebär att Ostlänken inte ingår i ett hoplänkat system av nya stambanor. Rapporten finns att ladda ned från Trafikverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

 • December 2022

  Regeringen stoppar utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg. För Ostlänken innebär beslutet att planeringen fortsätter men att järnvägen inte blir en del av ett sammanhängande system av nya stambanor. Planen är fortfarande att Ostlänken ska stå klar för trafik år 2035.

 • Maj 2022

  Trafikverket har lämnat in järnvägsplanen för Ostlänken genom Trosa kommun för fastställelse. När planen väl har fastställts och vunnit laga kraft kan Ostlänken genom Trosa börja byggas. Fastställelsehandlingarna finns att läsa på Trafikverkets hemsida, under rubriken Trosa och Aktuella handlingar: JärnvägsplanÖppnas i nytt fönster.

 • November 2021

  1-30 november ställs järnvägsplanerna ut för granskning. Granskningen är det sista steget i Trafikverkets planläggningsprocess. Allmänhet, myndigheter och organisationer kan under granskningsperioden inkomma med synpunkter. Efter granskningen kan järnvägsplanerna gå vidare för fastställande.

  Under samma period ställer Trosa kommun ut detaljplanen för Vagnhärads resecentrum för granskning.

 • Juli 2021

  Riksdagen har beslutat om de ekonomiska ramarna för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen för åren 2022-2033 och Trafikverket har därefter fått i uppdrag att ta fram en ny nationell plan för perioden.

  I direktivet till uppdraget framgår att de etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande nationell plan (Ostlänken, Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm) ska ingå i förslaget till ny nationell plan och att investeringar på de nya stambanorna sammantaget bör uppgå till 107 miljarder kronor.

  För Ostlänkens dragning genom Trosa ska järnvägsplanen ställas ut på ut på granskning i höst, vilket är det sista steget i processen innan beslut om planen fattas. För dig som lämnat synpunkter vid tidigare samråd och öppet hus kommer det då att finnas ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på järnvägsplanen.

 • Oktober 2020

  Nyhetsbrev om utvecklingen av OstlänkenÖppnas i nytt fönster

  Trafikverket presenterar totalt fyra utredningsalternativ inom ramen för regeringens uppdrag från den 25 juni 2020. Samtliga alternativ förutsätter banor utan stationer i bland annat Vagnhärad och vid Skavsta flygplats. Tre av utredningsalternativen utgår dessutom från att också stationen i Nyköping tas bort.

  På Trafikverkets hemsidor framgår det tydligt att det nu handlar om ett utredningsuppdrag. Därför arbetar Trafikverket oförändrat vidare med genomförandeuppdraget Ostlänken och övriga påbörjade delar av nya stambanor, helt enligt gällande Nationell plan (tolvårsbudget för investeringar i infrastruktur) och enligt fattade politiska beslut. Dessutom anger hemsidorna att syfte och övergripande mål med nya stambanor utgår från planeringsförutsättningar i Sverigeförhandlingen, som bland annat pekar ut Vagnhärad, Nyköping och Skavsta som platser för nya stationer vid banorna. Läs vidare på trafikverkets webbplatsÖppnas i nytt fönster.

  Regioner och kommuner m fl har haft möjligheter att lämna synpunkter på Trafikverkets utredningsalternativ. Trosa och Nyköpings kommuner samt Region Sörmland har vid två tillfällen lämnat gemensamma yttranden över alternativen och betonar bland annat:

  • De tre pågående delprojekten (Ostlänken, Borås-Göteborg och Hässleholm-Lund) ska drivas vidare och genomföras enligt gällande planer.
  • Regeringens beslut om tillåtlighet enligt Miljöbalken bekräftar att Ostlänken ska byggas med nya stationer i Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, och Norrköping. Avsteg från beslutet om tillåtlighet innebär ett mycket kostsamt och omfattande omtag i processen.
  • Regionen och kommunerna förutsätter att ingångna avtal med staten och Trafikverket fortsätter att gälla.
  • Utredningsalternativen har en ensidig inriktning mot ändpunktstrafik (Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö), som skulle innebära att stora regionala nyttor med nya stambanor går förlorade.
  • Utredningsalternativen tar inte tillvara potentialen för regional utveckling i Södermanland och tillgodoser inte heller brister och behov när det gäller kapacitet i järnvägssystemet.
 • 30 augusti 2020

  Trafikverket lämnar en delredovisning av regeringsuppdraget från den 25 juni. Där konstaterar Trafikverket att nya stambanor inte kan byggas med ett kostnadstak på 205 miljarder kr utan stora förändringar av banans sträckning, antalet stationsorter och stationernas lägen.

 • 25 juni 2020

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att senast den 28 februari 2021 redovisa uppdaterade och kompletterade uppgifter om nya stambanor för höghastighetståg inom en investeringsram på 205 miljarder kr. Syftet med uppdraget är att ge regeringen breddat underlag för bland annat beslut om hur nya stambanor ska finansieras. Uppdraget innebär att Trafikverket ska analysera och bedöma:

  • möjliga järnvägskorridorer/linjesträckningar,
  • alternativa hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan,
  • alternativ för lokalisering och utformning av stationslägen och bibanor.

  Hitintills utfört planerings- och utredningsarbete ska vara en utgångspunkt i uppdraget. Andra alternativ ska analyseras om de är samhällsekonomiskt eller klimatmässigt mer effektiva. Trafikverket ska samråda med berörda kommuner och regioner under utredningens gång. Och – pågående arbete med bland annat Ostlänken fortsätter oavbrutet.

 • 21 januari 2020

  Trafikverket berättar i ett pressmeddelande att man planerar att planerar bygga ut Ostlänken etappvis med början i norr. På så sätt kan den nya järnvägen tas i bruk när etappen mellan Järna och Norrköping står färdig.

  Bakgrunden till detta är att nya fakta och ny kunskap tyder på att Ostlänken riskerar att bli dyrare än beräknat. Därför har Trafikverket och kommunerna utmed Ostlänken gjort en kraftsamling för att minimera kostnadsökningen. Arbetet visar att det finns stora kostnader och osäkerheter på Ostlänkens sträcka från Norrköping och söderut.

 • 3 oktober-13 november 2019

  Trafikverket håller samråd kring Ostlänkens utformning och förväntade miljöpåverkan på sträckan genom Trosa kommun. Dessutom omfattar samrådet vattenverksamheter i samband med järnvägens utbyggnad.

  Från och med torsdag den 3 oktober till och med onsdag den 13 november kan alla berörda och intresserade ta del av samrådsmaterialet på:

  1. Trafikverkets hemsida trafikverket.se/ostlankensodertaljetrosa
  2. Biblioteket Navet i Vagnhärad under ordinarie öppettider
  • Måndag 13.00 – 18.30
  • Tisdag 10.00 – 16.00
  • Onsdag 10.00 – 18.30
  • Torsdag 10.00 – 16.00
  • Fredag 10.00 – 16.00

  Trafikverket bjuder också in till samrådsmöte i form av Öppet Hus onsdag den 23 oktober mellan klockan 17.00 och 20.00 i Hedebyskolans matsal. Vid samrådsmötet kommer Trosa kommun att finnas på plats för att bland annat informera om detaljplan för blivande resecentrum i Vagnhärad.

 • 5 oktober 2018

  Trafikverkets generaldirektör beslutar att inriktningen för verkets fortsatta arbete med höghastighetsjärnvägar bland annat ska vara:

  • Ostlänken ska dimensioneras för tågtrafik i 250 km/h
  • Ostlänken ska dras fram i den korridor som regeringen pekade ut i sitt beslut om projektets tillåtlighet enligt Miljöbalken
  • De stationsorter Sverigeförhandlingen har avtalat om ska inte omprövas
  • Ostlänkens stationer ska placeras enligt nuvarande planering

  För Trosa kommun innebär beslutet att den planerade stationen i Vagnhärad säkras. Dessutom innebär 250 km/h på Ostlänken förbättrade förutsättningar för regional tågtrafik och minskat tågbuller jämfört med trafik i 320 km/h.

  Ta del av beslutet i sin helhet.Öppnas i nytt fönster

 • 31 maj 2018

  Regeringen fastställer Nationell transportplan för perioden 2018 – 2029. Planen pekar ut Ostlänken som den största och en av de viktigaste investeringarna i ny järnväg under planperioden. Regeringen tar dock inte ställning till Trafikverkets förslag om 250 km/h som högsta hastighet på Ostlänken.

 • 28 maj 2018

  Trafikverket inleder samråd för bland annat Ostlänkens sträckning genom Natura 2000-området Tullgarn. Den nya sträckningen innebär att Tullgarnsområdet passeras i en fyra kilometer lång tunnel och att den planerade stationen i Vagnhärad flyttas åt sydväst. Samrådet pågår till och med den 29 juni.

 • 2001-2017

  20 december 2017

  Sverigeförhandlingen överlämnar sin slutrapport till regeringen.

  29 november 2017

  Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal mellan Trosa kommun och Sverigeförhandlingen. Avtalet innehåller principer för medfinansiering av Ostlänken, för ökat bostadsbyggande och för stationsläget i Vagnhärad. Dessutom reglerar avtalet genomförande och ansvar i samband med att den nya banan byggs. Avtalet blir giltigt först när det godkänns av regeringen.

  13 november 2017

  Första spadtaget för godsjärnvägen Kardonbanan i Norrköping. Kardonbanan är en förutsättning för Ostlänken, varför också Ostlänkskommunerna undertecknade avtalet med Sverigeförhandlingen om den kommande höghastighetsbanan.

  31 augusti 2017

  Trafikverket skickar ut förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 på remiss. Planen är en form av långtidsbudget för statens investeringar i infrastruktur och visar hur totalt 622,5 miljarder kr ska fördelas under tolvårsperioden. I planen föreslår Trafikverket att Ostlänken byggs ut för en högsta hastighet av 250 km/h. Projektet är inte fullt finansierat, trots att knappt 35 miljarder kr reserveras för Ostlänken i förslaget.

  6 oktober 2016

  Infrastrukturministern presenterar huvuddragen i regeringens infrastrukturproposition. Hon nämner då att regeringen förutsätter att Ostlänken ska påbörjas 2017.

  Maj 2016

  Sverigeförhandlingen och kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping kom fram till en principöverenskommelse om förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationsläge. Arbetet för att ge Sörmland snabb regional trafik tog ett stort steg framåt och för Trosa ett stationsläge i Vagnhärad. Kommunen säkrar överenskommelsen.

  Januari 2016

  SverigeförhandlingenÖppnas i nytt fönster tillkännager de 13 stationslägen som ska förbinda Stockholm med Skåne. Vagnhärad är med som ett stationsläge liksom övriga Ostlänkskommuner och är fortsatt med i förhandlingarna.

  23 november 2015

  ”Öppet Hus” i Vagnhärad om Trafikverkets första förslag till förordad spårlinje genom kommunen markerar att samrådsprocessen har inletts.

  11 november 2015

  Regeringen tar emot Trafikverkets ansökan om tillåtlighet för Ostlänken enligt Miljöbalken.

  Vintern/våren 2015

  Trafikverkets konsulter genomför en mängd olika utredningar, som ska visa förutsättningarna för Ostlänkens sträckning genom Trosa kommun.

  September 2014

  Konsulter från Tyréns och ÅF börjar arbetet med järnvägsplaner med mera för Ostlänkens sträckning genom Trosa och Södertälje kommuner.

  10 juni-30 september

  Trafikverket genomför en beredningsremiss inför regeringens prövning av om Ostlänken är tillåtlig enligt Miljöbalken.

  Våren 2014

  Trafikverket handlar upp konsultstöd för arbetet med att finna exakt sträckning och exakt utformning (järnvägsplaner, systemhandling och miljökonsekvensbeskrivning) för Ostlänkens sträckning genom Trosa och Södertälje kommuner. Uppdraget går till Tyréns och ÅF.

  3 april 2014

  Regeringen fastställer nationell plan för transportsystem för perioden 2014-2025. För Ostlänken innebär beslutet att regeringen avsätter 20,35 miljarder kronor under åren 2017-2025.

  14 juni 2013

  Trafikverket presenterar sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Förslaget reserverar 17,8 miljarder kr för Ostlänken och är utsänt på remiss till och med den 1 oktober 2013. Samma dag redovisar Trafikverket en utredning enligt uppdrag från regeringen om Ostlänkens hastighetsstandard mm.

  20 december 2012

  Regeringen uppdrar till Trafikverket att ta fram en nationell plan för utveckling av transportsystemet under perioden 2014–2025. I uppdraget anger Regeringen att Ostlänken ska påbörjas under planperioden.

  15 oktober 2012

  Regeringen lämnar sin infrastrukturproposition till Riksdagen. Propositionen pekar ut Ostlänken som ett av de viktigaste järnvägsprojekten i landet.

  29 augusti 2012

  Besked från Regeringen om att Ostlänken ska byggas som ett första steg mot en ny stambana för snabbtåg. Bygget kan påbörjas 2017 och Ostlänken bedöms vara helt färdig senast 2028. Totalkostnaden beräknas till cirka 30 miljarder kr.

  27 april 2012

  Trafikverket presenterar en omfattande utredning av järnvägens behov av ökad kapacitet. I utredningen konstaterar Trafikverket att Ostlänken är väl utredd och bör byggas för att ”tillgodose angelägna kapacitetsbehov”.

  Mars 2010

  Dåvarande Banverket fattar beslut om vilket av de utredda korridoralternativen som ska ligga till grund för fortsatt planering. Dessutom fastställer Banverket riktlinjer för det fortsatta arbetet. Beslutet innebär att röd korridor på sträckan Järna – infarten till Norrköping (Loddby) ska utredas vidare. Här kan du läsa mer om korridoren. http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Ostlanken/Dokument-Ostlanken/Öppnas i nytt fönster

  Dec 2008–feb 2009

  Utställning av Banverkets järnvägsutredning, där tre alternativa korridorer för Ostlänkens sträckning jämförs.

  28 april 2003

  Banverket beslutar att ta över ansvaret för det fortsatta arbetet med Ostlänken. Dessutom beslutar Banverket att förstudiens tre utredningsalternativ ska ligga till grund för den kommande järnvägsutredningen.

  2001–2003

  Nyköping – Östgötalänken AB tar fram en förstudie, där brister i dagens system och möjliga lösningar identifieras och analyseras.

  Juni 2001

  Bolaget Nyköping – Östgötalänken AB bildas av kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Linköping samt av landstingen i Södermanland och Östergötland. På senare tid har Mjölby kommun tillkommit som en av ägarna i bolaget. Dessutom har landstingen ersatts av Regionförbundet Sörmland respektive Östsam.

Jessica Berg

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

Telefonnummer
0156-521 05