Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Krisledningsnämnden

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, ska alla kommuner och regioner ha en nämnd som ansvarar för de uppgifter som åläggs kommuner och regioner enligt lagen – en krisledningsnämnd.

Syftet med krisledningsnämnden är att snabba upp beslutsfattandet.

Lagen syftar bl.a. till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

I ett normaltillstånd är krisledningsnämnden inte i funktion. Det är ordföranden, eller vid dennes frånvaro vice ordföranden, i nämnden som bedömer när en extraordinär händelse gör att nämnden behöver träda i funktion, 2 kap. 3 § första och tredje styckena LEH.

Daniel Portnoff (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Telefonnummer
0156-520 62