Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nämnder & utskott

Nämnder

Nämnderna ansvarar för att bereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut. Därutöver ansvarar nämnderna för vissa uppgifter som kommunen enligt lag är ålagda att utföra, t.ex. handlägga bygglov (samhällsbyggnadsnämnden) eller att se till att barn och unga får den utbildning de har rätt till (humanistiska nämnden).

Nämndernas arbete styrs främst av den budget som kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd inför varje nytt verksamhetsår.

Nämnderna delegerar vanligtvis beslutsfattande som gäller enskilda kommunmedlemmar till ett utskott bestående av en mindre grupp politiker från nämnden eller till en tjänsteman inom nämndens förvaltning. I stället fokuserar nämnden på frågor som rör resurstilldelning och uppföljning av verksamheten.

Utskott

Under vissa nämnder finns utskott som bereder nämndens ärenden. En del av dessa utskott har dessutom fått rätten att självständigt fatta beslut i vissa ärenden som rör verksamheten.

Sandra Berwing

Nämndsekreterare

Kanslienheten

Telefonnummer
0156-522 78

Emma Eklund

Nämndsekreterare

Kanslienheten

Telefonnummer
0156-522 50