Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anlägga enskilt avlopp

Innan du anlägger en avloppsanläggning skall du anmäla det till miljökontoret. Även när du vill renovera eller ändra en befintlig avloppsanläggning krävs en ny anmälan. Kontakta alltid kommunen i god tid innan du anlägger ett nytt avlopp eller ändrar det gamla.

Krav för att skydda närliggande miljö

Avloppsanläggningen ska uppfylla flera krav gällande skydd av miljö och hälsa. Lagstiftningen är till för att skydda enskilda och allmänna intressen till exempel så att dricksvattenbrunnar inte förorenas och att vattendrag inte förstörs av orenat avloppsvatten. Beroende på lokalisering av anläggning och närhet till vattendrag, dricksvattenbrunnar och skyddsområden kan olika krav ställas utifrån graden av hälsoskydd och miljöskydd. Lokaliseringen av anläggningen ska vara på tillfredsställande avstånd från vattendrag och dricksvattentäkter samt placeras nedströms dricksvattentäkter. Hänsyn ska också tas till framtida anordnande av vattenförsörjning på omgivande fastigheter.

Krav på avloppsanläggningen

En avloppsanläggning ska dimensioneras så att den klarar belastningen från det antalet hushåll som är anslutna. En avloppsanläggning som är kopplad till ett hushåll ska dimensioneras till fem personer åretruntboende oavsett om ni bor permanent eller bara kortare perioder på fastigheten. Det beror på att avloppet skall vara godkänt även om det flyttar in en ny familj i fastigheten eller om tiden då ni vistas i fastigheten förändras. Vilken teknik som är lämplig för en avloppsanläggning är helt beroende på de markförutsättningar som gäller på den aktuella platsen. Utöver de direkta markförhållandena har även den aktuella skyddsnivån betydelse vid valet av system. I detaljplanen finns regler om vilken typ av avloppslösningar som kan tillåtas på olika platser. I vattenskyddsområde gäller även särskilda krav på avlopp.

Ett begrepp som börjat användas är funktionskrav. Med det menas att det är anläggningars funktion som är det viktiga, inte vilken teknik som används. Ofta finns det flera olika tekniker som uppfyller kraven på funktion. Grundkrav ställs på anläggningens funktion och användarvänlighet. Drifts- och underhållsinstruktion bör åtfölja anläggningen och det ska finnas möjlighet att ta prov på det renade avloppsvattnet. Vidare ställs krav utifrån hälsoskydd på smittskydd och att hanteringen av restprodukter kan skötas hygieniskt. Utifrån miljöskydd ställs det krav på anläggningens rening samt resurshushållning. Kravet på rening är 90% BOD, 70% fosfor vid normal skyddsnivå. Om det är hög skyddsnivå är reningskraven för 90% BOD, 90% fosfor och 50% kväve. Urinavskiljning är ett bra alternativ för att få bort fosfor.

När installationen är genomförd

Miljökontoret ställer krav på att installationen av avloppsanordningen ska utföras av sakkunnig person. När installationen är genomförd skall ett intyg om att avloppsanordningen är utförd enligt beslutet skickas till miljökontoret. Alla ingrepp, åtgärder och kontroller gällande avloppsanläggningen bör journalföras. Vid misstanke om dålig funktion skall anläggningen kontrolleras.

Katarina Sjöberg

Miljöchef

Telefonnummer
0156-520 97

Amanda Lindahl

Miljöinspektör

Telefonnummer
0156-523 05