Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet och din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan.

Checklista vid nyanslutning

Innan en fastighet får bruka den allmänna VA-anläggningen skall följande villkor vara uppfyllda:

 1. Blanketten Servisanmälan med bilaga och VA-installationsritningar skall vara inskickade och godkända, och anläggningsavgiften skall vara betald.
 2. Fastighetens servisledningar skall vara besiktigade och godkända av kommunens entreprenör Trotab.
 3. Vattenmätarplatsen skall vara besiktigad och godkänd av kommunens entreprenör Trotab.
 4. Vattenmätaren skall ha installerats av kommunens entreprenör Trotab och ett abonnemang skall vara upplagt på fastighetsägaren.
 • Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

  För att ansluta till den kommunala va-anläggningen ska du lämna in en servisanmälan för enskilda fastighetsägare till tekniska enheten. Till anmälan ska installationsritningar som visar fastighetens planerade va-installationer bifogas. Vad som ska framgå av installationsritningarna beskrivs nedan.

  Du som byggherre måste redan i planeringsskedet kontakta tekniska enheten för att ta reda på vilka förutsättningar platsen har för framtida anslutningspunkter för vatten, spillvatten och dagvatten. När tekniska enheten angivit förutsättningarna för att ansluta en fastighet till den allmänna va-anläggningen kan byggherren upprätta ritningar över den planerade va-installationen. Tekniska enheten granskar därefter inlämnade installationsritningar och meddelar fastighetsägaren om de godkänns eller måste kompletteras. Efter godkännande kan arbetena inom fastigheten påbörjas.

 • Inkoppling av fastighetens VA-installation till kommunalt VA

  Genom vår driftentreprenör Trotab ansvarar Trosa kommun för att de kommunala servisledningarna dras fram till anvisad förbindelsepunkt och ansluter fastighetens servisledningar. Efter kontakt med Trotab kan pumpstationstank, larmenhet och apparatlåda hämtas i Trotabs förråd.

  Innan anslutning kan ske ska fastighetens yttre och i vissa fall även inre va-installationer besiktigas för att se att installationerna följer de godkända installationsritningarna. Det är du som fastighetsägare som anmäler till Trotab när det är dags för besiktning. Anmälan bör göras i god tid innan önskad besiktning. När besiktning och provtryckning genomförts och godkänts, meddelar Trotab detta till tekniska enheten, som tecknar ett nytt VA-abonnemang och debiterar anläggningsavgift.

 • Installation av vattenmätare och nytt VA-abonnemang

  Innan vattnet kan släppas på måste en vattenmätare installeras i bostaden. Begäran om uppsättning av vattenmätare görs till Trotab minst 5 arbetsdagar innan montering önskas. Innan mätaruppsättning sker skall anläggningsavgiften vara betald och mätarkonsol vara på plats. Den plats där vattenmätaren ska installeras ska följa Trosa kommuns anvisningar. Godkännande av mätarplatsen sker i samband med montering av mätaren. Läs mer om vattenmätare.

  Observera att det är absolut förbjudet att själv släppa på vatten genom att öppna servisventilen. Enligt lagen betraktas det som snatteri. Överträdelse beivras.

 • Vatten under byggtiden

  Under byggnation finns ofta ett behov av vatten. Önskas byggvatten kontakta va@trosa.se eller VA-ingenjör genom Kontaktcenter på 0156-520 00. Debitering av byggvatten sker enligt gällande VA-taxa.

 • Avgiftsskyldighet

  För fastighetsägare inträder avgiftsskyldighet när förbindelsepunkten upprättats och fastighetsägaren informerats om detta. Ibland kan bortledande av dagvatten från en fastighet till den allmänna anläggningen ske utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte upprättats, men fastigheten anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder avgiftsskyldighet för detta ändamål när huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.

 • Krav på VA-installationsritningar

  I normala fall räcker det med ritningar över de yttre ledningarna samt va-ritningar över byggnadens nedre plan, där utrymme för vattenmätare ska framgå. På ritningarna ska finnas uppgifter om ev pumpstationer, avskiljare, återsugningsskydd och liknande installationer, där sådana behövs.

  Ritningar på yttre VA-ledningar ska upprättas skalenliga i minst skala 1:500. Ritningsinformationen ska vara tydlig. Fastighetsbeteckning, fastighetsadress samt fastighetsägares adress och telefonnummer ska framgå. Ritningar över invändiga installationer bör upprättas i minst skala 1:50.

  Av ritningar och beskrivningar ska rördimensioner, tryckklasser, rörmaterial, läggningsdjup eventuella frostskydd samt nivåer i förbindelsepunkt framgå. I det fall dagvatten ska omhändertas lokalt inom tomtmark ska detta framgå. Dagvatten eller husgrundsdränering får inte anslutas till spillvattennätet.

  Vid anslutning till LTA-system ska dessutom nivån på inkommande ledning till LTA pumpstationen redovisas.

Anslutningsfrågor och servisanmälan

Tekniska enheten

Telefonnummer
0156-520 00

Trotab

Upphandlad entreprenör för kommunalt VA

Telefonnummer
0156-350 650

Öppettider

Trotabs journummer går att nå dygnet runt.