Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Avfall och återvinning

Tekniska enheten ansvarar för ett viktigt miljöarbete för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen ut i naturen och spara på naturens resurser genom sophämtning, Korslöt återvinningscentral samt insamling av farligt avfall. Samtliga av dessa verksamheter bedrivs i dag av entreprenörer.

Målet – att hålla sig på toppen av avfallstrappan

Att förebygga avfall genom att minska avfallets mängd och farlighet är det högst prioriterade steget i avfallstrap­pan, som är en del av EU:s och Sveriges lagstiftning. Därefter kommer återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och som sista steg deponering. FN:s globala hållbarhetsmål innehåller etappmål som anger att mängden avfall ska minska markant och att matsvinnet i världen ska halveras.

Avfallstrappan går från Förebyggande åtgärder, Återanvändning, Materialåtervinning, Energiutvinning och sist Deponi, för att minska avfallet.