Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Miljö- och hälsoskydd

Arbetet med miljöskydd innebär framförallt tillsyn enligt miljöbalken. Miljökontoret ser till att miljöbalken och följdlagstiftningen efterlevs inom olika verksamheter för att skydda människa och miljö. Miljöbalkens regler ska användas för att främja en hållbar utveckling och tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en god livsmiljö.

I miljöbalkens grundläggande bestämmelser finns de allmänna hänsynsreglerna. De sätter upp principer för hur miljöskyddsarbetet ska bedrivas. Försiktighetsprincipen, principen om att förorenaren betalar, produktvalsprincipen och kunskapskravet är principer som ska genomsyra alla aktiviteter som kan påverka miljön. Det innebär att vi måste skaffa oss tillräcklig kunskap och av försiktighetsskäl inte göra något som vi tror kan skada miljön. Det ställs idag högre krav på den som driver miljöfarlig verksamhet. Tillsynsmyndigheterna kan använda de allmänna hänsynsreglerna för att förbjuda en verksamhet eller förelägga om åtgärder.

Här kan du läsa om cisterner, fordonstvätt/biltvätt, kemikalier, köldmedia, miljöfarliga verksamheter,  muddring samt toalettavfall från fritidsbåtar.

Mer information

Miljökontoret

Miljökontoret

Telefonnummer
0156- 520 00