Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Revisionen

Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för att granska den kommunala verksamheten. Revisorerna ska vara väl förtrogna med de villkor som kommunens politiker arbetar under. För att systemet ska fungera krävs att revisorerna är oberoende.

 • Trosa kommuns revisorer

  Trosa kommun har sju förtroendevalda revisorer. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Ordförandeposten innehas av oppositionen. Till sin hjälp har revisorerna så kallade sakkunnigbiträden.

  Det står alla medborgare i Trosa kommun fritt att ta kontakt med någon av kommunrevisorernaÖppnas i nytt fönster.

 • Revisionens uppdrag

  Revisionen ska varje år granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelse, nämnder, beredningar och kommunens företag. Revisionens uppdrag vilar på fyra grundpelare:

  • Ändamålsenlighet – effektivitet och kvalitet.
  • Ekonomi – produktivitet och god hushållning.
  • Räkenskaper – ger de en rättvisande bild av tillståndet?
  • Intern kontroll – är ledning och styrning, uppföljning och kontroll tillfredsställande?
 • Hur arbetar revisionen?

  Revisionen har en löpande kommunikation och dialog med verksamheter och nämnder. Avsikten är att förebygga fel och informera. Revisionen skriver löpande revisionsrapporter med iakttagelser, frågor, synpunkter och förslag. Vid slutet av varje verksamhetsår lämnas en revisionsberättelse i vilken revisorerna gör ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet och anmärkningar. Revisionen har initiativrätt i kommunfullmäktige.

 • Vad kan föranleda anmärkning eller icke ansvarsfrihet?

  Revisorerna kan i sin revisionsberättelse rikta anmärkning mot nämnd, beredning eller enskild förtroendevald. Anmärkning kan användas för handlande som vållat kommunen ekonomisk förlust eller vid stora eller upprepade budgetöverskridande, bristande kontroll från nämndernas sida, obehörigt beslutsfattande eller otillräcklig beredning av ärenden.

  Revisionsberättelsen ska även innehålla ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.

  Kommunfullmäktige ska, vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Om revisorerna riktat anmärkning mot nämnd eller enskild förtroendevald, ska kommunfullmäktige besluta om anmärkningen även ska göras av kommunfullmäktige. Fullmäktige kan rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet och anmärkning ska motiveras.

 • Mer information