Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Klipp häcken

Trosa kommun växer och frodas i den bördiga Sörmländska myllan. Tyvärr händer det att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten. Det är enkelt om du känner till följande om växtligheten och sikten.

För dig som har en hörntomt

Växtligheten inom den så kallade sikttriangeln bör inte vara högre än 80 cm över gatuplanet. Vilket gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen. Ut och kolla!

Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför dina tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 meter inpå gång- eller cykelvägen men fortfarande 10 meter utmed gatan.

För dig som har utfart från tomten på gatan

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Det vill säga att buskar och häckar inte är högre än 80 cm. Och, inte minst lika viktigt: smyg ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig om något skulle hända. Ta det försiktigt!

För dig som har tomt intill gatan

Bäst är givetvis (för trafiksäkerheten) att du inte har träd eller buskar som växer långt över gångbanan och gatan utanför din tomtgräns. Men om det gör det gäller följande: över de gående måste du ta bort växtligheten upp till 2,5 meter. Annars slår grenarna de gående i ansiktet eller skymmer sikt och trafikmärken.

Över körbanan måste det vara ännu högre fri höjd: hela 4,6 meter har man bestämt. Ut och mät − och klipp!

Vad säger lagen?

I 3 § Plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bland annat att tomter ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

I 3 § Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) ges kommunen möjlighet att ålägga fastighetsinnehavare att till exempel genom gaturenhållning, snöröjning eller liknande åtgärder hålla gator och andra allmänna platser i sådant skick att olägenheter och risk för människors hälsa hindras.

Kommunen kan dessutom, enligt 12 § i samma lag, besluta om förelägganden och förbud i det enskilda fallet för att bestämmelserna i lagen ska efterlevas. Om ett föreläggande eller förbud inte efterlevs kan kommunen låta utföra åtgärden på fastighetsägarens bekostnad.