Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Avgift och regler förskola och fritidshem

Här har vi samlat information kring avgifter och regler som kan vara av vikt för dig ska ansöka om plats på förskola och fritidshem. Informationen är även av vikt för dig som har barn inom dessa verksamheter.

 • Vad ska jag betala?

  Om du har barn i förskola eller på fritidshem betalar du så kallad maxtaxa. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller om din förskola eller fritidshem drivs i enskild regi.

  Maxtaxan betalar du 12 månader per år enligt Trosa kommuns debiteringstabell, från det att du börjar inskolningen för ditt barn och så länge du har barnomsorgsplatsen kvar, det vill säga även vid sjukdom, semester och annan ledighet.

  Maxbeloppet är indexbaserat och följer Skolverkets avgiftsnivåer. För att undvika att bli efterdebiterad vid Skolkontorets årliga inkomstjämförelse, uppger man sin årsinkomst dividerat med 12 månader i barnomsorgswebben. Faktura skickas till dig varje månad och därför behöver vi hushållets sammanlagda månadsinkomster (brutto). Med ett hushåll menas en eller två vårdnadshavare eller vårdnadshavare med sambo.

  Vid inkomstjämförelsen jämförs taxerad årsinkomst hos Skatteverket mot lämnad månadsinkomst i barnomsorgswebben x 12 månader.

  Ditt barns ålder, den gemensamma bruttoinkomsten i familjen och antalet barn i barnomsorgen påverkar vilken avgift du får samt om vårdnadshavarna har en gemensam plats för barnet eller varsin plats såkallad delad faktura.

  Du kan beräkna hushållets avgift härÖppnas i nytt fönster.
  Observera att uträkningen gäller för hushåll där båda föräldrarna bor tillsammans.

  Vid delad faktura (anmäls på särskild blankett) jämförs de båda hushållen och avgiften är procentuell i förhållande till den gemensamma inkomsten. De båda hushållen tillsammans betalar aldrig mer än maxbeloppet för vad en plats kostar.

 • Så här betalar du

  Faktura, e-faktura eller autogiro

  Du har möjlighet att betala din barnomsorgsavgift mot pappersfaktura, e-faktura eller autogiro.

  Utebliven betalning

  Om du inte betalar din barnomsorgsavgift kan du förlora din plats. När betalning uteblir efter påminnelser skickas först ett uppsägningsbrev oftast med möjlighet att göra upp en betalningsplan med ekonomikontoret. Om ingen betalning eller betalningsplan följs enligt överenskommelse skickas ett avslutsbrev med sista placeringsdatum och förskolechef/rektor blir informerad. Därefter skickas ärendet vidare till inkasso.

  Om du har delad faktura är den endast din plats för ditt/dina barn som avslutas. Information går ut till båda vårdnadshavarna med datum när delad faktura upphör.

  Skulden måste vara reglerad innan du kan söka ny plats för ditt/dina barn.

  Har du frågor om betalning kontakta gärna ekonomikontoret via Trosa kommuns kontaktcenter.

 • Vad innebär avgiftsgrundande inkomst?

  Avgiften grundar sig på familjens (hushållets) gemensamma inkomst per månad (årsinkomst dividerat med 12). Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret. Avgift tas ut från första inskolningsdagen under 12 månader per år. Avgiften tas även ut under uppsägningstiden, som är en månad.

  Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

  • Bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
  • Pension (ej barnpension)
  • Livränta (vissa undantag finns)
  • Föräldrapenning
  • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
  • Sjukersättning/aktivitetsersättning
  • Sjukpenning
  • Arbetslöshetsersättning
  • Aktivitetsstöd
  • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
  • Familjebidrag i form av familjepenning

  Följande inkomster är inte avgiftsgrundande:

  • Inkomst av kapital
  • Allmänt barnbidrag
  • Försörjningsstöd
  • Studiebidrag
  • Underhållsbidrag/bidragsförskott, statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
  • Bostadsbidrag till barnfamiljer

  Avgiftstaxan gäller för såväl ensamstående föräldrar, som för gifta/sammanboende. Även för sammanboende med barn som inte är gemensamma, läggs bådas inkomster till grund för avgiftsberäkningen. Hushållsgemenskapen är alltså grund för beräkningen av familjens inkomster.

  Föräldralediga och arbetssökande

  Om du är föräldraledig eller arbetssökande har du rätt till barnomsorg 24 timmar per vecka i förskola och 10 timmar per vecka på fritidshem för ditt/dina barn. Avgift debiteras månadsvis enligt debiteringstabell under hela året. Om man har barn mellan tre till fem år kan man ansöka om allmän förskola, 15-timmarsplats, som är  högst 15 timmar per vecka (totalt 525 tim/år).

 • Vad kostar min barnomsorgsplats?

  En plats i förskola kostar i snitt 119 500 kronor per år. En förälder betalar i snitt 9% av vad denna plats kostar. En plats på fritidshem kostar i snitt 31 900 kr per år. En förälder betalar i snitt 20% av vad denna plats kostar.

 • Avgift skollovsplats
  • Avgiften för skollovsplats utgår från maxtaxans bestämmelser. Du betalar per dag vilket innebär att dagavgiften blir maxavgiften utslagen på 20 dagar.
  • Under 2024 är maxtaxan för fritidshem 1 125:- per månad dvs 56:- debiteras per beställd dag.
  • Ansökan sker via vår etjänstÖppnas i nytt fönster i god tid och senast två månader innan ditt barn har behov av skollovsplats.
 • Avgift vid delad faktura

  Om båda barnets föräldrar behöver barnomsorg, men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Det innebär två avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna överskrider aldrig avgiften för en plats.

  Med hushåll avses sammanboende eller gifta. Bådas inkomster är avgiftsgrundande oberoende av om barnet/barnen är gemensamma eller inte.

  Om det är aktuellt med var sin faktura behöver vi på skolkontoret veta om det. Båda vårdnadshavarna ansöker om delad faktura i vår e-tjänstÖppnas i nytt fönster och skickas därefter till skolkontoret. Senast den 1:a i månaden behöver ansökan inkomma till skolkontoret för att börja gälla för innevarande månad och fortsättningsvis.

  Båda avgifterna för respektive hushåll adderas och jämförs med maxtaxan. Om avgiften överstiger den sammanlagda avgiften för maxtaxan reduceras båda hushållens avgifter procentuellt. Reduktion för platstaket fördelas procentuellt mot avgiften.

 • Vad är en inkomstjämförelse och varför görs det?

  Årligen jämför Skolkontoret hushållens deklarerade inkomster med den avgift som debiterats för barnomsorgen. På så sätt ser vi till att ingen betalar för mycket eller för lite. Har du betalt för mycket får du tillbaka pengar och har du betalt för lite kommer du att få en extra faktura.

  Mer information om inkomstjämförelse får du genom att klicka här.

 • Debiteringstabell

  Trosa kommun följer Skolverkets årliga indexreglering av maxbeloppet. Mer information om Trosa kommuns debiteringstabeller hittar du på sidan Debiteringstabell.

Marit Bagger

Administratör barnomsorg och skola

Telefonnummer
0156-520 95

Öppettider

Telefon- och besökstid
Mån-fre kl. 8-12

Åsa Friberg

Administrativ assistent barnomsorg/skola

Telefonnummer
0156-523 56

Öppettider

Telefon- och besökstid
Mån-fre kl. 8-12