Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Radon

Radongas uppskattas vara orsaken till omkring 500 fall av lungcancer årligen i Sverige. 400 000 bostäder i Sverige bedöms ha halter av radon som överstiger gränsvärdet. Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller i berggrunden. Markradon kan tränga sig in i byggnaden genom sprickor i grunden eller genom otätheter där elledningar och vatten- och avloppsrör går in i byggnaden.

Trosa kommun har tagit fram en karta som visar vart markradon kan förekomma i extra höga halter. Det finns tillräckligt med markradon i hela Sverige för att radonhalter i inomhusluften potentiellt ska kunna överstiga referensvärdet för radon oavsett vart du bor. Det enda sättet att veta om referensvärdena överskrids i ditt hus är att genomföra en långtidsmätning av radonhalten. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att radon mäts med intervaller om tio år. Mätningar av radon ska utföras mellan den 1 oktober och 30 april. Miljökontoret utför inte radonmätningar.

Radongas kan också spridas från blåbetong, som användes som byggmaterial fram till år 1975. Blåbetong förekommer oftast i bärande väggar, innerväggar och som bjälklag.

Om du har genomfört en radonmätning på din fastighet får du gärna inkomma med protokollet från den till miljökontoret. Om inte du själv äger fastigheten där du bor kan du kontakta fastighetsägaren, det är fastighetsägares skyldighet att känna till hur radonförhållandena ser ut på fastigheten.

Att en radonmätning har genomförts och att värdena ligger under gränsvärdet är en av de punkter som kontrolleras under miljökontorets inspektioner av flerbostadshus, lokaler dit allmänheten har tillträde samt vid tillsyn av skolor och förskolor.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31