Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Livsmedel

Här kommer lite information till dig som tänker starta en verksamhet som hanterar livsmedel eller om du redan driver en livsmedelsanläggning. Här kan du läsa vad som gäller om registrering, bolagsändring eller ägarbyte, ansvar och egen kontroll, kontroll och årlig avgift och serveringstillstånd.

 • Registrering av livsmedelsanläggning

  Enligt lag måste en livsmedelsanläggning registreras och detta gör du till miljökontoret. Anmäl din anläggning i vår e-tjänstportal.

  Vad vi behöver veta är:

  • Livsmedelsföretagarens namn och adress.
  • Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
  • Lokal, utrymme eller plats där verksamhet skall bedrivas.
  • Beskrivning av verksamheten och vilken omfattning.
  • Övrig information om så behövs.

  Vid bolagsändring eller ägarbyte

  Vid bolagsändring eller ägarbyte måste verksamheten omregistreras, en anmälan som görs till miljökontoret. Om det sker väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen eller om verksamheten upphör skall det också meddelas till miljökontoret.

  Sanktionsavgift

  Nytt från och med 1 januari 2019 är att regeringen har bestämt att startar man sin verksamhet utan att registrera den ska en sanktionsavgift dömas ut. Avgiften baseras på årsomsättning och kan variera. Lägsta belopp är 2 500 kr om det är ägarbyte eller ändrad bolagsform och gäller det en ny anläggning är lägsta beloppet för sanktionsavgift 5 000 kr. Avgiften tillfaller staten. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

 • Ansvar och egenkontroll

  Tänk på att det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, information och spårbarhet uppfylls. För att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet ska ett system för egenkontroll upprättas. På livsmedelsverkets hemsida finns branschriktlinjer som kan vara till hjälp när man utformar sin egenkontroll.

  För att egenkontrollen ska bli bra måste företaget uppnå goda grundförutsättningar. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner.

  Grundförutsättningar i egenkontrollen omfattar:

  • Utbildning
  • Personlig hygien
  • Lokaler, utrustning och underhåll
  • Rengöring
  • Skadedjursbekämpning
  • Temperaturövervakning
  • Vattenkvalitet
  • Varumottagning
  • Information: märkning, redlighet
  • Spårbarhet
  • Faroanalys och HACCP om nödvändigt

  I egenkontrollen bör det finnas rutiner som säkerställer att hälsofaror undviks. Till exempel dokumenterad temperaturövervakning vid nedkylning. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.Öppnas i nytt fönster

 • Livsmedelskontroll och årlig avgift

  Syftet med kontrollen är att säkerställa att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra att konsumera. Redlighet och spårbarhet är också viktigt. Korrekt information om produkten skall nå ut till konsumenten på ett enkelt och förståeligt sätt. Märkning av livsmedel får inte vilseleda. Om ett livsmedel inte är säkert eller tjänligt måste den kunna återkallas från marknaden och därför är spårbarheten viktig.

  Livsmedelskontrollen ska enligt lag vara avgiftsfinansierad. Det betyder att det är livsmedelsföretagaren som bekostar livsmedelskontrollen. Alla livsmedelsföretag betalar en årlig avgift, oftast i början på året. Om du har en verksamhet med lägre risk och betalar för 1-2 timmar kontroll per år besöker inte kontrollmyndigheten dig varje år utan vartannat eller vart tredje år. När man anmäler sin verksamhet skickar vi ett beslut om årlig avgift som går att överklaga.

 • Hur kan du påverka den årliga avgiften?

  Livsmedelsföretagaren betalar en årlig avgift som baserar sig på riskerna i verksamheten. Ju högre risk desto högre avgift. Om miljökontoret måste göra återbesök på grund av allvarliga brister vid en kontroll tas en extra avgift ut för varje tillfället. Om man som livsmedelsföretagare kan visa att man har en väl fungerande egenkontroll som fungerar i praktiken kan den årliga avgiften sänkas.

  Företag som följer branschriktlinjer eller andra standarder kräver också oftast mindre kontroll, vilket i sin tur kan leda till lägre kontrollavgift.

  De kontroller som miljökontoret utför för att säkerställa att verksamhetsutövaren följer lagen är revision, inspektion och provtagning.

  Revisionen är föranmäld och är en större genomgång som görs på anläggningen med fokus på systemet för egenkontroll. Inspektionen görs oanmäld och då kontrolleras oftast delar av verksamheten.

  Provtagning kan vara ett stöd till de föregående kontrollmetoderna samt en hjälp vid misstänkt matförgiftning. Hur ofta en kontroll utförs beror på verksamhetens storlek, vilka risker som finns i hanteringen och vilka konsumentgrupper som serveras.

 • Mer information
 • Ny riskklassningsmodell gällande livsmedel från 1 januari 2024

  För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att miljökontoret under 2023 kommer hämta in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt den nya riskklassningsmodellen. Vi kommer att hämta in uppgifterna i samband med ordinarie kontroll.

  Beslut om din nya riskklassning skickas ut under året och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

  Ska ge mer rättvis bild

  Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt tar hänsyn till de olika typerna av hantering som kan ske inom samma verksamhet och därför ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

  Under 2023 kommer vi att arbeta efter det nuvarande riskklassningssystemet vilket innebär att du har samma antal tillsynstimmar som vid ditt senast klassningsbeslut och samma avgift.

  Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets webbplatsÖppnas i nytt fönster och söka efter riskklassning. Där finns också bra information om livsmedelshantering och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

  Efterhandsdebitering

  Under 2024 inför miljökontoret efterhandsdebitering på alla livsmedelsanläggningar. Det innebär en annan typ av fakturering för dig där du blir fakturerad först efter vi har gjort tillsyn hos dig. Debitering sker utifrån hur mycket tid som vi lagt på tillsynsärendet i form av tillsyn på plats samt administration.

Nyköpings kommun

Telefonnummer
0155-24 80 80

Miljöfrågor kopplade till livsmedel och dricksvatten från egen brunn besvaras fram till september 2025 av Nyköpings kommun.