Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tätorter

  • Trosa

    Trosa tätort har gått från att vara ett fiskeläge och hantverksstad till dagens attraktiva småstad där gammalt möter nytt. Tiden som havsbadort präglar stadsbilden och den långa handelstraditionen lever ännu kvar i ett rikt och varierat näringsliv på orten. Stadskärnan på båda sidor om Trosaån med kåkstadens röda hus och sekelskifteshusens ljusa snickarglädje är en riksintressant småstadsmiljö. Länge har Trosa varit en omtyckt och välbesökt sommar- och turiststad men under senare tid har attraktionen ökat även andra tider på året. Besökssäsongen blir längre och längre för varje år och många sommarboende förlänger sin vistelse i Trosa mer än den traditionella semesterperioden. I Trosa finns småstadens torghandel, många restauranger och ett varierat utbud av handel. Från sjösidan möts besökare bl a av Trosas gästhamn som utgör en viktig målpunkt för många båtturister. Där Vagnhärad har järnvägen och närheten till motorväg, har Trosa närheten till den vackra sörmländska skärgården och båtarnas farleder. Entrén från sjön är således viktig för upplevelsen av staden.

  • Vagnhärad

    Vagnhärad är ett stationssamhälle som präglas av småskaliga villaområden i enklaver med attraktiva grönområden emellan. Denna struktur är delvis uppkommen av den rikliga förekomsten av fornlämningar i och i direkt anslutning till orten. De gröna kullarna, det öppna kulturlandskapet, fornlämningarna och Trosaån ger tillsammans med det kuperade landskapet Vagnhärad dess varierade karaktär. Orten är välförsörjd vad gäller kommunikationer. Med E4 och järnvägen nås Stockholmsregionen och Östergötland samt grannkommunerna Nyköping och Södertälje enkelt och relativt snabbt, vilket är en viktig aspekt för den stora andel av kommunens befolkning som arbetspendlar till andra kommuner. I och med goda förbindelser med regionaltåg, Trosabussen samt med Länsstrafikens busstrafik reser en stor del av kommunens arbetspendlare kollektivt. Andelen av dessa bedöms öka betydligt i samband med Ostlänkens tillkomst vilket är positivt med tanke på att kommunen har en förhållandevis hög andel invånare som pendlar med bil. Motorvägsavfarten är entrén till Vagnhärad och till Trosa kommun och de nordöstra delarna av Vagnhärad har stor potential inför framtiden. Som ett första steg i utvecklingen inleddes under år 2014 arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 218 tillsammans med Trafikverket. Åtgärdsvalsstudien ska förutsättningslöst utreda sträckan från E4 till Augustendal i Trosa och ska beskriva problem/behov, formulera målsättningar, pröva tänkbara lösningar samt rekommendera åtgärder/åtgärdspaket. Centrala Vagnhärad har de senaste åren utvecklats i hög grad i och med arbetet med att förbättra centrummiljön invid Vagnhärads torg.

  • Västerljung

    Västerljung har charmen av det lilla samhället kring kyrkan och skolan. Ett vackert odlingslandskap omger samhället samtidigt som närheten finns till stora närströvområden. En utbyggnad med bostäder stärker orten och ger möjlighet till utvecklad service.