Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ansökan om stöd, service och omvårdnad

Här försöker vi kort att beskriva vad som händer med din ansökan, och i en utredning. Om du har behov av stöd, service eller omvårdnad för att klara din vardag kan du ansöka om hjälp. Du gör det skriftligen eller muntligen till någon av biståndshandläggarna på Vård och omsorg.

Du kan ansöka om stöd som exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, telefonservice, kontaktperson, korttidsboende, dagverksamhet, trygghetskamera eller särskilt boende. Du kan även ansöka om insatser enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Frågor och svar

 • Vad ska jag betala?

  Trosa kommun tillämpar maxtaxan inom äldreomsorg och omsorg om funktionshinder enligt Socialtjänstlagen. Avgiftens storlek bestäms både av din inkomst och den hjälp du blivit beviljad av oss.

  När du blir beviljad en insats från Vård och omsorg skall du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Beslut eller kopia på inskickad ansökan skall skickas in tillsammans med inkomstblanketten. Denna regel är för att din och kommunens kostnad för den beviljade insatsen skall bli rätt.

  Du som är yngre än 65 år ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

  Mer information om bland annat maxtaxa och avgiftsutrymme finns i vår broschyr, PDF.

  Faktura, e-faktura eller autogiro
  Du har möjlighet att betala din omsorgsavgift mot pappersfaktura, e-faktura eller autogiro.
  Klicka på respektive länk för mer information.

  Till oss kan du höra av dig om du har några frågor kring kundfakturor, leverantörsfakturor eller avgifter.

  Mer information

 • Hur fattas besluten om stöd och hjälp?

  När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Handläggaren fattar ett beslut om bistånd och insats utifrån din situation och dina behov.

  Av beslutet skall tydligt framgå varför du fått eller inte fått det stöd och den hjälp du ansökt om.

  Beslutet skickas hem till dig. Samtidigt finns en kopia av beslutet och utredningen kvar i din personakt på kommunen.

  Beslutet och nödvändig information lämnas sedan över till de som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade. Om du ansökt om hemtjänst kan du genom kundval påverka vem som ska hjälpa dig, se valfrihetÖppnas i nytt fönster för mer information.

 • Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut och stöd?

  Enligt lagstiftning skall din ansökan påbörjas så snart vi mottagit den. Vanligtvis har du fått ett beslut inom 2 till 5 veckor beroende på din situation. Dock förekommer längre tid men vi kommer under behandling av din ansökan ha kontinuerlig kontakt.

  De som kommer att hjälpa dig med ditt stöd kommer skyndsamt påbörja sitt uppdrag när beslut är fattat. I vissa fall kan stödet dröja beroende på karaktär av din stödinsats och situation. Allt sker fortfarande i dialog med dig.

 • Kan ett beslut omprövas?
  Om ditt behov förändras kan biståndshandläggaren ompröva ditt beslut. Om behovet av hjälp förändras är du skyldig att meddela detta till din biståndshandläggare och då sker en omprövning av din stödinsats. Den kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Även om förhållandena inte har förändrats omprövas beslutet normalt en gång per år.
 • Vad gör jag om jag får avslag?

  Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Om din ansökan om bistånd/insats inte beviljas helt eller delvis får du alltid ett skriftligt meddelande om detta. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.

  Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Du gör detta genom ett brev som du sänder till oss. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skicka också med beslutet och bifoga även annat som du anser har betydelse för beslutet eller ärendet. Brevet måste vara undertecknat och innehålla uppgifter om namn, personnummer, adress samt telefonnummer.

  Behöver du mer information eller hjälp med att överklaga kan du vända dig till din biståndshandläggare på Vård och omsorg. De har en skyldighet enligt lag att hjälpa dig med din överklagan.
  För att överklagandet ska kunna prövas måste brevet ha kommit in till Vård och omsorg inom tre veckor från den dag du fick beslutet.
  Din handläggare gör då en förnyad bedömning av ditt behov och kan också ändra sitt tidigare beslut. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Sörmland som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga Vård- och omsorgsnämndens) beslut.
  Om du inte får rättelse i Förvaltningsrätten kan du begära prövningstillstånd i kammarrätten.
  Att överklaga och få sin sak prövad är gratis.

  Överklagandet skall lämnas in eller skickas till:
  Trosa kommun
  Vård och omsorg
  619 80 Trosa
 • Vad händer med min ansökan?

  Vi får inte börja utreda ditt behov av stöd utan att du först sökt om hjälp. När en handläggare tagit emot din ansökan kommer han eller hon att kontakta dig för ett besök eller hembesök. Vid besöket går du tillsammans med handläggaren igenom vilka behov av stöd du har. Målet är att i samråd med dig bedöma och utreda vilka hjälpinsatser du behöver för att få en skälig levnadsnivå.

  Din ansökan prövas sedan individuellt. Det innebär att det är just dina behov av stöd som ska prövas. I den bedömningen vägs bland annat in vad du klarar själv och vilket stöd du kan få av andra. För att få en god helhetsbild av din situation kan handläggaren behöva skriftlig information från till exempel läkare, sjukgymnast eller psykolog.

  Den information som handläggaren tagit del av redovisas sedan i en skriftlig utredning.

Anette Johansson

Avgiftshandläggare

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156 - 520 00

Annette Flak

Avgiftshandläggare

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156 - 520 00

Biståndshandläggare äldreomsorg och LSS

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156-522 00

Öppettider

Vardagar mellan 8.30-12.00