Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Lagar och regler

Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen styr omvårdnaden och sjukvård inom våra verksamheter. Inom omsorger om funktionshinder styr även Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Nedan hittar du information om delar av de lagar och regler vi har att förhålla oss till.

Aktuella lagar och regler

 • Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL

  Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till alla. Målet är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

  Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upptill sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer och dagverksamheter. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även de rehabiliterande insatser som ges av arbetsterapeut och sjukgymnast.

  Kommunens ansvar omfattar både personer som får sitt behov tillgodosett genom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Socialstyrelsen har den direkta tillsynen över den vård som regleras enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

 • Lagen om Särskilt stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS

  Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag. Den ger de personer som tillhör lagens målgrupp ett utökat skydd för att leva under goda levnadsförhållanden.

  Lagen riktar sig till personer med intellektuellt funktionshinder, autism eller autismliknande tillstånd; den som blivit hjärnskadad som vuxen och därmed fått sin begåvning nedsatt; den som har andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

  Insatser enligt LSS är kostnadsfria men man betalar själv sin bostad, mat, resor och fritidsaktiviteter.

 • Lagen Om Valfrihet (LOV)

  För att öka medborgarnas valfrihet har Trosa kommun ett valfrihetssystem inom hemtjänst. Från den 11 september 2007 omfattar kundvalet nästan alla insatser inom hemtjänsten – både service och omvårdnad. Undantaget är hemtjänstinsatser på natten och matdistribution som endast den kommunala hemtjänsten erbjuder.

  • Kundval innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få den bästa möjliga kvaliteten på dina beviljade insatser.
  • Du väljer själv vilken av de godkända utförarna som du vill ska utföra dina beviljade insatser.
  • Om du inte gör något val så blir det den kommunala utföraren som utför dina beviljade hemtjänstinsatser.
  • Broschyr för information om hjälp i hemmet och valfrihet
  • Varför enbart godkända företag?

  För att bli godkänt måste företaget uppfylla de krav som kommunen ställt. Framför allt gäller att företaget och dess personal har nödvändiga kunskaper och erfarenheter av de tjänster de erbjuder. Företagen och dess personal har samma sekretess- och tystnadsplikt som inom kommunens hemtjänst.

  För närvarande har Trosa kommun ingen godkänd utförare av hemtjänst enligt LOV.

  Mer information om vad som krävs för att bli godkänd som leverantör av hemtjänst kan du läsa om i förfrågningsunderlaget.

  Hur går det till när du gör ditt val?

  När du får hemtjänst beviljad, får du information från kommunens handläggare om att du kan välja mellan olika utförare. När du gjort ditt val, meddelar handläggaren företaget eller den kommunala utföraren att du valt just dem. Utföraren får uppgifter om vilka insatser du blivit beviljad. Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när du vill att dina beviljade insatser ska utföras. Denna genomförandeplan gör ni tillsammans och den ska följas upp var tredje månad, det är din utförare som har ansvaret för detta.

  Avgift

  Avgiften för hemtjänstinsatser är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften är fastställd av kommunen och betalas till kommunen enligt faktura en gång i månaden.

  Hur bedöms kvaliteten i tjänsten?

  Utförarens arbete bedöms och godkänns i första hand av dig som kund. Är du inte nöjd med hur dina insatser utförs kan du välja en annan utförare. Kontakta handläggaren om du vill byta utförare.

  Tilläggstjänster

  Enskilda företag har möjlighet att erbjuda och utföra tilläggstjänster åt dig – utöver den hemtjänst som kommunen beviljat. Betalning för tilläggstjänster sker efter överenskommelse mellan dig och företaget.

  Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än vad som är fallet idag. Det innebär att du behöver ett tillstånd från IVO för att bedriva någon av följande verksamheter:

  • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Biträde av kontaktperson enligt LSS
  • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

  Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas.

  När det gäller detaljerna kring regeländringarna är inte alla beslut fattade. Det är regeringen, eller den myndighet som regeringen förordnar, som fattar dessa beslut. I takt med det kommer vi att publicera mer information här på vår webbplats om till exempel hur du gör ansökan, storleken på avgifterna och specifika villkor för tillstånden.

 • Patientsdatalagen

  Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen, en lag som trädde i kraft den 1 juli 2008 och ersatte vårdregister och patientjournallagen.

  Lagen innebär bland annat att fler vårdgivare får direktåtkomst till varandras journalhandlingar om de uppfyller patientdatalagens krav. Det finns även en reglering om sekretess, vilket innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvård får ta del av patientuppgifter.

  Mer information om Patientdatalagen finner du på bland annat www.datainspektionen.se

 • Personuppgifter och dataskyddsförodningen (GDPR)

  Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

  Förenklat man man säga att Dataskyddsförordningen bland annat innebär att:

  • Man får bara samla in personuppgifter om det finns ett tydligt syfte och om man uppfyller kraven i lagen.
  • De uppgifterna som samlas in måste vara nödvändiga.
  • När syftet med personuppgiftsbehandlingen är uppnått ska uppgifterna tas bort.
  • Man måste kunna visa på att man har de rutiner som krävs för en korrekt hantering.

  Behandling av personuppgifter

  Vi använder datorstöd/informationsteknologi för behandling av personuppgifter. Vi får aldrig samla och spara mer information än nödvändigt för just ditt ärende. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer och adress, utredningar och beslut i sociala ärenden, journalanteckningar rörande genomförda insatser, inkomstuppgifter samt om det behövs för utrednings- eller vårdändamål, uppgifter om din hälsa. Uppgifterna i registret skyddas av sekretess.

  Samtycke

  Du lämnar ditt samtycke muntligt eller skriftligt till personal inom Vård och Omsorg. Om du inte vill samtycka till registrering av uppgifter eller nekar till komplettering av uppgifter från andra myndigheter kan det påverka din ansökan eller ärende.

  Vi lämnar aldrig uppgifter vidare utan ditt samtycke. Vi begär inte heller kompletteringar från andra myndigheter eller liknande utan ditt samtycke. Dock finns det undantag enligt Patientdatalagen om information mellan verksamheter som arbetar med Hälso- och sjukvård. Se vidare Patientdatalagen.

  Du har rätt att en gång under kalenderår efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa.

  Mer information om Personuppgiftslagen finner du på www.imy.seÖppnas i nytt fönster

 • Socialtjänstlagen, SoL

  Socialtjänstlagen är en ramlag där den beskriver vad människor har rätt till. Den slår fast att alla ska kunna leva ett så aktivt och tryggt liv som möjligt. Alla ska bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

  Så här står det i inledningen av Socialtjänstlagen:

  • Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
  • ekonomiska och sociala trygghet
  • jämlikhet i levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet

  Länsstyrelsen har tillsyn över hur kommunerna sköter sitt ansvar kring det som regleras av Socialtjänstlagen.

 • Tystnadsplikt och sekretess

  Med sekretess och tystnadsplikt menas förbud mot att röja uppgift. Det innebär att man varken i ord, handling eller skrift får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd, service och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

  Vi som arbetar inom Vård och omsorg i Trosa Kommun har tystnadsplikt. Den gäller alltså inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, elever, praktikanter och förtroendevalda.

  Tystnadsplikten gäller både skriftliga och muntliga uppgifter, och omfattar därför alla uppgifter vi får kännedom om genom arbetet. Tystnadsplikten kvarstår även då anställning eller uppdrag upphör. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

  Tystnadsplikten får bara brytas om du själv går med på det eller om det står klart att du inte skadas av att uppgifterna lämnas ut. Uppgifterna får annars lämnas ut endast i vissa i lag angivna situationer, t.ex. till Socialstyrelsen, samt i fall då personalen har skyldighet att göra anmälan till annan myndighet (t.ex. om ett barn riskerar att fara illa).