Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Avgifter för äldreomsorg

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Avgiftens storlek bestäms både av din inkomst och den hjälp du blivit beviljad av oss. Här kan du läsa om vad din avgift blir och hur den beräknas.

Maxtaxan för kommunal vård och omsorg perioden 1 januari till 31 december 2024 är 2575 kronor per månad. Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta betalt för omvårdnadsavgifter (ej inkluderat matkostnad särskilt boende, korttidsboende och växelvård). Maxtaxan räknas ut årligen utifrån prisbasbeloppet.

Avgiften för hemtjänst beräknas individuellt och baseras på bland annat din inkomst, du lämnar uppgifterna till våra handläggare genom att fylla i blanketten Inkomstförfrågan. Hur du fyller i blanketten kan du läsa mer om i Inkomstförfrågan anvisningar.

Mer information

 • Beräkna din avgift

  Du kan genom att använda dig av vår räknesnurra få en preliminär beräkning av din kostnad. För mer information om din avgift kontakta avgiftshandläggarna.

  Du kan via vår e-tjänst Preliminär beräkning av avgift räkna ut din preliminära kostnad för det stöd och den hjälp du behöver. Observera att beräkningen är en preliminär och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid avgiftshandläggarnas egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

  Ta del av informationen kring avgifterna i broschyren Avgifter 2024

 • Hur beräknas avgiften?

  Din avgift beror på:

  • din inkomst
  • din bostadskostnad
  • bostadstillägg

  Som inkomst räknas: alla former av pension, inkomster av tjänst, näringslivsverksamhet, livränta och inkomst av kapital.

  För att få fram din avgift gör vi följande:

  • adderar din inkomst med ditt eventuella bostadstillägg
  • sedan drar vi bort din bostadskostnad
  • sist drar vi ifrån minimibeloppet, som ska täcka alla normala levnadskostnader förutom boendekostnad.

  Bidrag

 • Hemtjänst

  Som hemtjänsttagare betalar du för de timmar som hemtjänsten faktiskt utför hos dig och avgiften kan därmed variera mellan månaderna men det kan inte överstiga maxtaxan. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare.

 • Trygghetslarm

  För trygghetslarmet betalar du en avgift varje månad. En debitering sker också om larmningen resulterar i ett hembesök.

 • Särskilt boende

  Den som beviljats särskilt boende betalar hyra, matabonnemang och omvårdnadsavgift.

  När du flyttar till särskilt boende, kan det hända att du får dubbla boendekostnader under en övergångstid. Du kan eventuellt få reducerad avgift för dubbla boendekostnader. Läs om förutsättningarna på blanketten Jämkningsansökan på grund av dubbla boendekostnader.

 • Betalningsvillkor

  Din avgift för mat och omvårdnad faktureras en månad i efterskott och hyran faktureras i förskott och enligt förhandlad hyresnivå för respektive boendeenhet. Fakturorna skickas omkring den 15:e varje månad och har förfallodag den sista vardagen (sista bankdagen) i månaden.

  Du kan anmäla dig för att få E-faktura via din internetbank.

 • Autogiro/E-faktura

  Autogiro innebär att pengarna dras från ditt konto automatiskt. Det är ett enkelt sätt att betala dina räkningar på. Du får då en avi där det står hur mycket du ska betala och vilken dag banken gör betalningen. Du behöver helt enkelt bara se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto dagen då betalningen ska göras. Blankett för anmälan till autogiro hittar du här.

  Du kan anmäla dig för att få E-faktura via din internetbank.

 • Om dina uppgifter ändras

  Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela det till avgiftshandläggarna genom att skicka in en ny Inkomstförfrågan. Justering av hemtjänstavgiften sker i dessa fall snarast efter att du fått ett nytt beslut om avgifter.

  Överklaga

  Du som inte är nöjd med ett avgiftsbeslut kan överklaga beslutet skriftligen. Det ska framgå vilken eller vilka delar av avgiftsbeslutet du överklagar. Skicka i så fall in din överklagan och hur du vill ha beslutet ändrat till Trosa kommun, Myndighetsenheten 619 80 Trosa. Överklagan ska vara oss tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

  Avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige

  Avgifterna regleras enligt Socialtjänstlagen. Kommunfullmäktige fattar beslut om vilka avgifter som ska gälla.

Annette Flak

Avgiftshandläggare

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156 - 520 00

Anette Johansson

Avgiftshandläggare

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156 - 520 00