Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosa kommuns miljöarbete

I Trosa kommun genomför vi ett brett arbete för att minska vår klimatpåverkan. Listan utgår från WWFs 13 kommunförbättringar med konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och åtgärder i syfte att gynna den biologiska mångfalden.

 • Laddinfrastruktur

  I Trosa kommun finns publika laddstolpar på flera platser i kommunen. Under våren 2022 genomfördes även ett arbete med att utöka antalet laddstolpar vid Högbergsgatans parkeringsplats från 2 till 6 uttag. Trosa kommun kan därmed erbjuda 18 laddplatser för el- och hybridbilar.

  Genom att arrangera temadagen Hållbart resande i september 2020 där besökare fick provköra elbilar och se hur hemmaladdning fungerar kunde vi så ett frö hos såväl invånare som turister i att ta steget mot ett mer hållbart resande.

  Under 2021-2022 arbetar Energi- och klimatrådgivningen med ett särskilt insatsprojekt för att öka kunskapen om laddplatser och laddmiljöer i form av digitala seminarier och andra informationsinsatser. Förutom privatpersoner har även bostadsrättsföreningar och företagare fått veta mer om hur de ska gå tillväga för att kunna erbjuda laddplatser till sina framtida kunder, medarbetare och boende.

 • Fordonsupphandling

  I Trosa kommun har vi länge haft en stor andel etanolbilar, men i och med att det har blivit svårare att få tag i nya etanolbilar har vi gått över till allt fler dieselbilar som numera drivs på det förnybara bränslet HVO100. Trosa kommun har även flera elbilar. En ny rese- och fordonspolicy som bland annat anger vilka miljökrav som ska ställas på kommunens fordon antas våren 2022.

 • Resepolicy

  En ny rese- och fordonspolicy som bland annat anger vilka miljökrav som ska ställas på kommunens fordon antas våren 2022. Policyn anger att resor i första hand ska ske genom att gå, cykla eller åka kollektivt.

 • Fiskpassager

  För att främja överlevnaden hos flera arter och gynna åns framtida ekologiska status genomfördes ett stort projekt med att skapa fiskpassager i Trosaån. De tre vandringshinder som åtgärdades i Trosaån var Trosa Kvarn, Husby Kvarn samt Nygårdsdammen. Projektet färdigställdes hösten 2022. Läs mer om projektet.

 • Våtmarker

  I kommunen finns idag två anlagda våtmarken som fungerar som extra reningssteg för reningsverken. Förutom att sjukdomsalstrande och övergödande ämnen till Trosaån minskat betydligt, bidrar våtmarkerna till ett rikare växt och djurliv i området.

  Trosa kommun projekterar just nu för en ny våtmark där ett vattendrag som avvattnar stora arealer jordbruksmark idag rinner rakt ut i Trosaån. Projektet syftar till att minska övergödningen.

 • Klimatsmart skolmat

  Vi mäter idag inte utsläppen specifikt från skolmaten, men jobbar i enlighet med vår måltidspolicy aktivt med att minska miljöpåverkan från maten. Vi har bland annat genomfört en ett-års-utbildning för personal och politiker med koppling till livsmedelsfrågan inom Diet for a Green Planet (Östersjövänlig mat), samt har högt ställda mål om 60 % ekologisk och/eller närproducerad mat. Målet uppnåddes redan 2018, och i maj 2022 fick Trosa kommun tillsammans med sju andra kommuner priset Sveriges ekologiska spjutspetsar för våra satsningar inom inköp av närproducerade och ekologiska produkter.

 • Rädda kommunskogar med naturvärden

  I Trosa kommun har vi tre egna kommunala naturreservat med höga naturvärden: Lånestahedens naturreservat i Vagnhärad, Tomtaklintskogens naturreservat i Trosa och Kråmö naturreservat i Trosa skärgård.

 • Fritt växande ängar

  Under 2020 planterade Trosa kommun ängsmark på tre platser: utmed Stationsvägen vid korsningen till Kvarnvägen i Vagnhärad, utmed Camfils lokaler i Trosa samt utmed Stensundsvägen i höjd med Ekensbergsgatan i Trosa. Många kommuninvånare har hört av sig efter att ha sett våra anlagda ängar för att få råd kring hur man kan gå tillväga för att anlägga egna. Utöver kommunens ängar fick ytterligare två ängsprojekt bidrag från LONA-pollinering under 2020.

  Slåttermark samt betesmark förekommer även i våra kommunala naturreservat.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24