Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Naturvård

I Trosa kommun finns många fina naturområden som är viktiga att värna om. Här kan man uppleva allt från vackra skärgårdsöar och blommande ängar till våtmarker och trolska skogar. Naturvårdsarbetet handlar både om att skydda värdefulla naturområden och om att bevara tätortsnära grönytor när staden växer.

Vissa naturområden är beroende av skötsel, som slåtter eller bete, för att naturvärdena ska bevaras. Exempel på sådan områden är de kommunala naturreservaten Kråmö och Lånestaheden. Andra områden utvecklas bäst på egen hand, tex naturvärden knutna till gammal skog som i Tomtaklintskogens naturreservat. Inga skogar som ägs av kommunen kalavverkas.

Ett viktigt mål med naturvården är också att stärka folkhälsan och friluftslivet. Närhet till naturområden är viktig för människors hälsa. Forskning visar att vi mår bra av att vistas ute i naturen, blodtrycket sänks, stressen avtar och koncentrationsförmågan ökar. Vissa av kommunens skogar, som till exempel Vitalisskogen, sköts med fokus på tillgänglighet och friluftsliv.

Andra exempel på naturvård i Trosa kommun är bekämpning av invasiva arter, plantering av ängar och växter som gynnar pollinerare samt skydd av hotade arter.

Projekt och bidrag för naturvård

 • Ett axplock av våra pågående och avslutade projekt
  • Fria fiskpassager i Trosaån
  • Våtmark i Vagnhärad
  • Friluftsanordningar på Kråmö
  • Blomstrande ängar i Trosa
  • Bekämpning av parkslide
  • Åtgärdsplan Giseån
  • Ängsmark och boplatser för bin i Albylund
  • Ängar vid Västerljungs kyrka
  • Restaurering av salamanderdammar

  Läs mer om dessa och andra projekt i LONA-databasen https://lona.naturvardsverket.se/

 • Sök LONA-bidrag för naturvård

  Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett statligt bidrag som ska stimulera till ett långsiktigt naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 % i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Är du intresserad av att söka LONA-bidrag? Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida och kontakta ekologienheten.

 • Sök Trosa kommuns Miljö- och folkhälsobidrag

  Bidraget kan sökas för projekt som syftar till att vara goda exempel och förebilder i det lokala arbetet för en hållbar utveckling. Kan sökas av t.ex. skolor, förskolor och ideella organisationer som är verksamma i Trosa kommun. För mer information kontakta ekologienheten.

  Riktlinjer för Trosa kommuns Miljö- och folkhälsobidrag.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24